Úvod Aktuality

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2019 

 

Společnost VRV získala za stavbu "Změna způsobu dezinfekce na VDJ Jesenice I." ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Účelem projektu byla změna způsobu hygienického zabezpečení pitné vody akumulované ve vodojemu Jesenice I. Předmětem zakázky byla dodávka a instalace technologie pro výrobu a dodávku chlornanu sodného za účelem nahradit plynný chlor, který vyžadoval velké skladové zásoby plynného chloru v místě aplikace. Jedná se o dosud největší aplikaci této technologie a způsobu hygienického zabezpečení pitné vody v ČR.

Z důvodu umístění vodojemu v blízkosti obytné zástavby a s ohledem na toxicitu plynného chloru byl objekt vodojemu dle zákona o prevenci závažných havárií zařazen v kategorii A. Po změně technologie na výrobu chlornanu sodného elektrolýzou přímo v areálu vodojemu Jesenice I byl překlasifikován a vyřazen z evidence.

Vedle instalace technologie Chlorinsitu III od dodavatele ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o., pro výrobu a dávkování chlornanu sodného bylo nutné provést i stavební a dispoziční úpravy tak, aby budova vyhovovala potřebám nové technologie, včetně provedení vnějšího zateplení, fasády a střechy.

Úspěšně vyhodnocený zkušební provoz, kterého se zúčastnil i provozovatel Želivská provozní a. s., potvrdil vysokou kvalitu dezinfekčního prostředku a účinnost dezinfekce vody bez vedlejších produktů. Upravená voda po změně hygienického zabezpečení splňuje limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění ve všech sledovaných parametrech, včetně zbytkové koncentrace vedlejších produktů. Kolaudační souhlas byl vydán v květnu 2019.

Zakázka o investičních nákladech 46 mil. Kč byla realizována včetně řídicího systému pro novou technologii a jeho napojení na stávající řídicí systém. Veškeré technologické a stavební práce byly realizovány bez jakékoliv odstávky vodojemu.

  

Investor: Úpravna vody Želivka, a. s.

Zhotovitel: Česká voda – Czech Water, a. s.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a. s.
Technický dozor zajišťoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

 

20

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001


Hledá se BIM koordinátor,
více informací o nabízení pozici naleznete
v sekci Kariéra nebo na našem firemním profilu na LinkedIN.