Úvod Aktuality

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.

 

Témata semináře:

  • Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí a plnění cílů Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.
  • Možnosti harmonizace provozu MVE s cíli Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR,Greening.
  • Zajímavé příklady řešení průchodnosti migračních překážek z praxe z ČR i zahraničí.
  • Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření.
  • Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb.
  • Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy.
  • Rybí přechody na velkých tocích, co komplikuje jejich realizaci.

Pozvánka - 1. cirkulář ke stažení