[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

PODÍL V APLIKOVANÉM VÝZKUMU

 

Naše společnost se nadále podílí na vědecké činnosti v environmentální oblasti organizované Technologickou agenturou ČR

 

V rámci Programů na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA:

  • Projekt s číslem TA04020765 na téma "Vývoj metodických, plánovacích a monitorovacích opatření pro řešení problematiky fragmentace říční sítě ČR". Hlavním řešitelem tohoto projektu byla naše společnost, spoluřešiteli byly MGE DATA, spol. s r.o. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v.v.i. Projekt byl zahájen v roce 2014 a úspěšně dokončen v roce 2016. Projekt řídila Ing. Kateřina Hánová.

V rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON byly v loňském roce 2016 zahájeny tyto nové projekty, které budou probíhat až do roku 2020:

  • Projekt s číslem TH02030709 na téma: "Plovoucí zelené ostrovy", kde je hlavním řešitelem opět naše společnost ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a Hydrobiologickým ústavem AV ČR. Tento projekt řídí RNDr. Milan Hladík Ph.D.
  • Projekt s číslem TH02030633 na téma: "Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční", také řešitelsky řízená naší společností ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem AV ČR. Projekt je realizován pod vedením RNDr. Milana Hladíka Ph.D.
  • Projekt s číslem TH02030399 na téma: "Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů". U tohoto projektu je hlavním řešitelem VÚMOP, v.v.i. ve spolupráci s naší společností a Georeal spol. s r.o. Za naši společnost projekt řídí Ing. Martin Tomek.
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930