[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

DOTACE, FINANČNÍ ANALÝZY

 

Zajištění financování je bezpochyby jedním ze stěžejních aspektů každého projektu. Naší snahou je vždy minimalizovat nároky na vlastní zdroje investora využitím nejrůznějších dotačních programů a fondů event. jejich kombinací.

 

Co se týká aktuálních dotačních titulů EU disponujeme bohatými zkušenostmi při přípravě žádostí o podporu z Operačního programu Životního prostředí, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Praha a Regionálních operačních programů.

Z národních dotačních titulů stojí za zmínku programy Ministerstva zemědělství, Státního fondu životního prostředí a fondy krajů.

 

most_570

 

Rámcový postup získání dotačních prostředků:

  • dotační posouzení - možnosti využití dotačních titulů
  • finanční a ekonomická analýza, výpočet finanční udržitelnosti projektu
  • posouzení výše a formy finanční podpory
  • vyladění projektu dle požadavků dotačního titulu
  • návrh a spolupráce při zajištění vlastních zdrojů - úvěrové financování, předinvestice, ručení apod.
  • zpracování žádosti o dotaci včetně veškerých příloh
  • zajištění průběhu financování během realizace akce
  • zajištění provozu realizovaného projektu - provedení koncesních řízení
  • provedení závěrečného vyhodnocení akce a závěrečné vypořádání dotace

Dotační služby lze tedy využít ve kterékoli fázi investičního procesu. U projektů, které máme však šanci ovlivnit během raných fází přípravy se snáze daří dosahovat optimální výše dotace. Platí tedy čím dříve, tím lépe.

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930