[print]

REFERENCES

WASTEWATER DESIGN

Name of the project Client Capital
expenditure
Kanalizace Radiměř Obec Radiměř 142 mio. CZK

Předmětem zakázky bylo vypracování projektu pro stavební povolení na výstavbu kanalizace a projektu pro územní rozhodnutí na kanalizační přípojky v obci Radiměř.

 

Stavba zahrnovala kanalizační stoky a řady. Vzhledem ke konfiguraci terénu a roztroušené zástavbě v řešené oblasti nebylo možné odvést splaškové vody pouze gravitačně, proto jsou některé lokality odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace. Kanalizace je zaústěna do kanalizačního systému Hradce nad Svitavou zakončeného ČOV Svitavy.

List of services provided : 
Wastewater design
Kanalizace a vodovod Příbram – DSP Město Příbram 122 mio. CZK

Zpracovaní projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov, Lazec, Kozičín, Rekonstrukce a výstavba vodovodu“ a zároveň výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

List of services provided : 
Engineering | 
Water design | 
Wastewater design
ČOV a Kanalizace Pchery – DUR,DSP (objednatel obec Pchery) Obec Pchery 94 mio. CZK

Pchery kanalizace a ČOV čistírna odpadních vod pro 2000 EO. Kanalizační síť DN 250-300 v roszashu cca 11 km.

List of services provided : 
Wastewater design
ČOV a Kanalizace Načeradec – DSP Obec Načeradec 74 mio. CZK

Předmětem projketu je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci Kanalizace a ČOV Načeradec.

 

Rozsah navrhovaných kanalizačních stok oddílné splaškové kanalizace vychází z návrhu DUR a činí DN 300 je 5 058,3 m, z DN 400 je 679,1 m, rozsah navrhovaných výtlačných řadů PE 80 je 281 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nezbytné vybudovat  čerpací stanice na navrhovaném kanalizačním systému.

 

Projekt ČOV s kapacitou cca 590 EO zpracovala společnost EKO-EKO.

List of services provided : 
Wastewater design
Nové Město pod Smrkem - Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě - DUR, DSP Město Nové Město pod Smrkem 72 mio. CZK

Stavba zahrnovala výstavbu a rekonstrukci kanalizačního potrubí, vybudování výtlaku a 5 čerpacích stanic.

List of services provided : 
Wastewater design
Koterov odkanalizování a přeložka vodovodu Statutární město Plzeň 70 mio. CZK

Splašková kanalizace (cca 2,7km DN 250-400), dešťové kanalizace (cca 2,6km DN 250-500) nahrazující stávající kanalizaci s volnou výustí. Kanalizační přípojky v celé obci. Stavba dále obsahuje přeložku vodovodu (cca 1,1km DN 80-150) v cca polovině obce.Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení a výběr zhotovitele. Inženýring v přípravě stavby. Výkon autorského dozoru při realizaci.

List of services provided : 
Engineering | 
Water design | 
Wastewater design
Kanalizace Bělá, Radim Město Luže 54 mio. CZK

Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě v městě Luže – jedná se o napojení 2 místních částí – místní část Radim a místní část Bělá. Celková délka nově navržené kanalizace Bělá je 3577,4 m, celková délka nově navržené kanalizace Radim je 3681,4 km. Projektová dokumentace řeší domovní přípojky na veřejných prostranstvích určených pro připojení stávajících objektů. Jejich umístění v situaci a délka jsou orientační, přesné umístění bude upřesněno v dalších stupních dokumentace – délka přípojek cca 880 m.Dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby.Realizace.

List of services provided : 
Wastewater design
Kanalizace Lázně Libverda HOCHTIEF VSB a.s. divize 1 o.z. 40 mio. CZK

Předmětem projektu bylo zpracování DSP pro splašková kanalizaci v Lázních Libverda.

 

Stavba zhrnovala rekonstrukci výkopovou metodou v lázeňském území s prameny léčivých vod, kde byla

stávající splašková kanalizace významně poškozena průchodem povodní v srpnu 2010.

List of services provided : 
Wastewater design
Hejnice - kanalizace - DUR, DSP Město Hejnice 35 mio. CZK

Jedná se o následující činnosti spojené s vybudováním cca 5 km kanalizace:

  1. Geodetické zaměření
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  3. Geologický průzkum v místě významných objektů na navrhovaném kanalizačním systému
  4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
  5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
  7. Činnost spojená s podáním žádosti o dotaci
List of services provided : 
Engineering | 
Grants, financial analysis | 
Wastewater design | 
Geodetic services
Odkanalizování Koterova Statutární město Plzeň unlisted

DUR, DSP, DPS

List of services provided : 
Wastewater design
english version
English version
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Prague 5 - Smíchov, Phone: +420 257 110 111,
Fax: +420 257 322 121, E-mail: vrv@vrv.cz, Company is registered by
Commercial register conducted by Municipal Court in Prague, section B, file 1930.