[print]

REFERENCES

WATERCOURSES AND DAM DESIGN

Name of the project Client Capital
expenditure
Suchá nádrž Dubnice-Ještědský potok Povodí Ohře s.p. 273 mio. CZK

Jedná se o návrh suché nádrže Dubnice na Ještědském potoce v ř.km. 3,0. Hráz je navržena jako zemní sypaná homogenní. Retenční objem 2,696 mil. m3. Kóta koruny 332,5 m n.m. Hráz je navržena pro transformaci povodňových průtoků až do výše Q100. Dokumentace pro územní rozhodnutí.

List of services provided : 
Watercourses and dam design
Tábor -PPO a revitalizace nábřeží Lužnice Město Tábor 126 mio. CZK

Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu Lužnice v úseku 40,25-41,3km byla zaměřena na oživení břehu odstraněním stávajícího opevnění, zmírnění příčného sklonu břehů odtěžením přebytečné zeminy a vybudováním pří břehové pěšiny. K zajištění stability stávajícího terénu byla realizována statická stěna s protipovodňovou funkcí pro návrhový průtok.Stěna tvořena z pilot,želbet.zdi s kamenným obkladem.Součástí PPO je i opatření na kanalizační síti města.Práce VRV a.s.- studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení,výběr zhotovitele a realizace stavby,autorský dozor.Digitální povodňový plán, inženýrská činnost, koordinátor BOZP.

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Work safety coordinator | 
Watercourses and dam design
Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi, studie proveditelnosti Povodí Ohře s.p. 100 mio. CZK

Navržení řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na Ploučnici, Panenském potoce, Šporce, Robečském potoce, Svitavce a na dalších vybraných vodních tocích v povodí Ploučnice. Každé opatření je posuzováno z hlediska protipovodňového efektu, vlastnických vztahů, investičních nákladů, vlivu na životní prostředí atd. Výstupem studie je soustava opatření, které mají požadovaný protipovodňový afekt a zároveň splňují požadavky na ochranu přírody, vlastníků atd.

List of services provided : 
Watercourses and dam design
Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Kořensko - DSP Ředitelství vodních cest ČR 55 mio. CZK

Zajištění plavebníchních hloubek ve zdrži VD Kořensko - prohrábky koryta, úprava lagun, návrh bočních břehových hrázek, úprava brodového přepraviště, návrh plavebního značení.

List of services provided : 
Watercourses and dam design
PPO Benátky nad Jizerou - DUR Město Benátky nad Jizerou 50 mio. CZK

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Benátkách nad Jizerou. Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí DUR na základě projednané a schválené Studie proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120. Je řešena protipovodňová ochrana města Benátky nad Jizerou.

List of services provided : 
Watercourses and dam design
PPO Tábor - DUR Město Tábor 49 mio. CZK

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Táboře. Předmětem zakázky bylo vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o zařazení do programu Mze ČR 129 120 „Podpora před povodněmi II“.

List of services provided : 
Grants, financial analysis | 
Watercourses and dam design
Revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech Město Rokycany 32 mio. CZK

Revitalizace intravilánového toku spolu s architektonickým řešení povodňového parku, včetně mobiliáře.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby.Žádost o zajištění dotace.Inženýrská činnost při přípravě stavby.Výkon autorského dozoru při realizaci.

List of services provided : 
Engineering | 
Grants, financial analysis | 
Watercourses and dam design
Revitalizační úprava Rokytky v Nedvězí Hlavní město Praha 15 mio. CZK

Revitalizace Rokytky s ohledem na PPO, přeložka sítí, odstranění starého mostu a realizován nový most.Zpracování studie,hydraulického posouzení , dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení, provádění stavby.Výkon autorského a technického dozoru a koordinátora stavby při realizaci.

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Work safety coordinator | 
Watercourses and dam design | 
Mathematical modelling
DSP - Opatření ke zlepšení morfologie vodních toků a zprůchodnění migračních bariér v povodí Vltavy Povodí Vltavy, státní podnik 10 mio. CZK

Zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu 2 rybích přechodů na Blanice ve Vlašimi a revitalizaci slepeho ramene na Zlatém potoce u Vitějovic. Akce zahrnovala výstavbu rybích přechodů přírodě blízského typu na Blanici ve Vlašimi - u Kamenného mostu - u Znosimské brány revitalizace slepého ramene na Zlatém potoce u Vitějovic, cca 100 m

List of services provided : 
Watercourses and dam design
Zpracování DUR a DSP na obnovu Košáteckého potoka Povodí Vltavy, státní podnik 4 mio. CZK

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí í o umístění stavby a k žádosti o stavební povolení. Stavba zahrnovala obnovu zahrnutého koryta Košáteckého potoka. Jedná se o občasný tok, který funguje pouze během vyšších srážkách.

List of services provided : 
Watercourses and dam design
Vodní dílo Landštejn - studie na rekonstrukci VD a posouzení bezpečnosti díla za povodní Povodí Moravy s.p. unlisted

Posouzení vodního díla na převedení KPV2000 a KPV10 000, variantní návrh rekonstrukce těsnění návodního líce, variantní návrh zajištění náhradního zdroje po dobu rekonstrukce a napouštění (plnění) VD (nádrže), související stavební zásahy na VD – oprava těsnící clony, opevnění regulace v podhrází apod., průzkumné a geodetické práce.

List of services provided : 
Watercourses and dam design
english version
English version
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Prague 5 - Smíchov, Phone: +420 257 110 111,
Fax: +420 257 322 121, E-mail: vrv@vrv.cz, Company is registered by
Commercial register conducted by Municipal Court in Prague, section B, file 1930.