[popis této služby] [tisk]

REFERENCE

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

Název zakázky Klient Investiční
náklady
Protipovodňová opatření včetně přírodě blízkých PPO Frýdlantsko Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko 10 mil. Kč

Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.

Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu  "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.
Výpis poskytnutých služeb : 
Inženýring | 
Plánování v oblasti vod | 
Matematické modelování
Podklady a návrhy Národních plánů povodí Labe,Odry,Dunaje Ministerstvo zemědělství neuvedeny

Zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe,Odry,Dunaje, přezkoumáním a aktualizací Národních plánů povodí a Plánů národních částí mezinárodních oblastí podle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle §25 odst.1 zákona č.254/2001Sb. podle typizovaného vzoru národního plánupovodí sestaveného dle vyhlášky č.24/2011Sb.Etapa 2013,rámcová smšrnice.

Výpis poskytnutých služeb : 
Mapy povodňových rizik 1.etapa DHI a.s. neuvedeny

Zpracování map povodňového nebezpečí a rizik v povodí Horní a Dolní Vltavy,povodí Berounky,dle metodiky VÚV Praha.Phydraulické výpočty.

Výpis poskytnutých služeb : 
Plánování v oblasti vod
Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe. Povodí Labe s.p. neuvedeny

I.etapa zajištění shromáždění a zpracování vstupních dat II.etapa hydraulické výpočty,III.etapa - mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik.Výstupem mapy jsou mapy záplavových území,hloubky,rychlosti,povodňová ohrožení a rizikapovoňová.Postupováno dle metodiky VÚV PRaha.

Výpis poskytnutých služeb : 
Plánování v oblasti vod
Atlas rizik Labe, pilotní projekt Povodí Labe, státní podnik neuvedeny

Zpracování map povodňových rizik a povodňového ohrožení dle RS 2007/60/ES na pilotním území Turnov - Mladá Boleslav.

Výpis poskytnutých služeb : 
Plánování v oblasti vod
Zpracování dokumentace ochranných pásem v povodí vodní nádrže Švihov na Želivce Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. neuvedeny

-

Výpis poskytnutých služeb : 
Plánování v oblasti vod
Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Berounky, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy Povodí Vltavy, státní podnik neuvedeny

Zpracování Plánů oblastí povodí  proběhlo na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000.


Samotné plány oblastí povodí jsou rozsáhlými koncepčními dokumenty, jejichž cílem je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015, případně do roku 2021 či do pevně stanoveného konečného termínu v roce 2027. Jako nástroj k dosažení dobrého stavu vod slouží „Program opatření". „Program opatření" zahrnuje jen ta opatření, která jsou technicky a finančně realizovatelná do roku 2012 (ve smyslu čl. 11 odst. (7) Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES).

 

Plán oblasti povodí pořizuje správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) podle své územní působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

Výpis poskytnutých služeb : 
Plánování v oblasti vod
Informační systém pro komplexní podporu procesu plánování v oblasti vod a sestavení simulačního modelu oblasti povodí Horního a středního Labe Povodí Labe, státní podnik neuvedeny

Návrh a realizace informační podpory procesu plánování v oblasti vod plynule navazuje na sestavování, projednávání a schvalování plánů oblastí povodí (POP). Jejím hlavním úkolem je zpřístupnění výsledků POP veřejné správě i široké veřejnosti, vhodné uskladnění dat vzniklých v rámci přípravy POP u jejich pořizovatelů a vytvoření systému hodnocení stavu simulování vlivu opatření v POP navržených.

 

Systém se skládá ze tří, na sebe navazujících kroků:


1) Sestavení simulačního modelu oblasti povodí: Model umožňuje provádět simulace na úrovni jednotlivých útvarů povrchových vod. Modelem jsou počítány parametry BSK5, CHSK, N-NO3, N-NH4, Ncek  Pcelk.

 

2) Návrh a realizaci báze informací o oblasti povodí a její naplnění daty:
Cílem bylo vytvoření vhodného datového modelu, uložení již shromážděných dat do vytvořených datových struktur, příprava na vstup a uložení dat vzniklých v dalších plánovacích cyklech a zabezpečení obslužných databázových operací a správy dat.

 

3) Úpravu komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů:
Cílem úpravy bylo vytvořit vhodné, uživatelsky přívětivé prostředí pro zpřístupnění dat týkajících se procesu plánování v oblasti vod, umožňující inteligentní formu zobrazování požadovaných údajů. Uživateli jsou požadované informace publikovány v jasné a přehledné formě a to prostřednictvím datového i mapového zobrazení. Komunikační rozhraní je rozděleno pro komunikaci na vnitřní (intranet) a vnější (internet).

Výpis poskytnutých služeb : 
Plánování v oblasti vod
Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji Krajský úřad Karlovarského Kraje neuvedeny

Práce na této studii byly rozděleny do dvou etap. V rámci první etapy bylo, vedle zajištění podkladů, zpracováno posouzení stávajících zdrojů vody a požadavků na ně. Tyto zdroje a požadavky byly posuzovány v podmínkách nezměněného klimatu (tzn. v podmínkách odpovídajících současnému stavu klimatu) a také v podmínkách dlouhodobého výhledu klimatických změn. V druhé etapě studie byl definován výhled užívání vod na základě požadavků zadavatele a významných uživatelů vody v Karlovarském kraji. Takto určený výhledový stav požadavků na zdroje byl posouzen v podmínkách střednědobého a dlouhodobého výhledu klimatických změn.

Výpis poskytnutých služeb : 
Plánování v oblasti vod
Plán oblasti povodí Horního a středního Labe Povodí Labe, státní podnik neuvedeny

Zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe proběhlo na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000.

 

Samotný plán oblasti povodí je rozsáhlým koncepčním dokumentem, jehož cílem je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015, případně do roku 2021 či do pevně stanoveného konečného termínu v roce 2027. Jako nástroj k dosažení dobrého stavu vod slouží „Program opatření". „Program opatření" zahrnuje jen ta opatření, která jsou technicky a finančně realizovatelná do roku 2012 (ve smyslu čl. 11 odst. (7) Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES).

 

Plán oblasti povodí pořizuje správce povodí (Povodí Labe, státní podnik) podle své územní působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

Výpis poskytnutých služeb : 
Plánování v oblasti vod
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930