[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY

Pro účely řízení ochrany před povodněmi slouží povodňovým orgánům a orgánům krizového řízení povodňové plány, které jsou zpracovány v souladu s § 71 vodního zákona. Klasické tištěné povodňové plány jsou v současné době jsou nahrazovány digitálními.

 

Co to je digitální povodňový plán?

 

Jedná se o aplikaci sloužící k informační podpoře na úseku řízení ochrany před povodněmi. Digitální povodňový plán nahrazuje klasický povodňový plán a navíc umožňuje vizualizovat zájmové objekty, společně se získáváním údajů o nich a o jejich okolí v prostředí GIS.

 

Poskytuje celou řadu funkcí jako selektivní výběry, sumarizace, připojování textových, grafických a tabulkových dokumentů.

 

Na zpracování digitálních povodňových plánů a pořízení lokálních varovných a výstražných systémů je možné získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

 

VRV a.s. má ve tvorbě digitálních povodňových plánů bohaté zkušenosti a jeho dotační financování pro vás rádi zajistíme.

 


 

Co nabízíme:

  • Zpracování projektu digitálního povodňového plánu pro žádost do OPŽP
  • Zpracování žádosti o dotaci s požadovanými přílohami a administraci projektu do akceptace žádosti
  • Zpracování digitálního povodňového plánu obce, města, svazků obcí, ORP a kraje včetně proškolení uživatelských skupin

Dále ve vazbě na dPP a dotační titul OPŽP – Omezování rizika povodní – nabízíme:

  • Zpracování studie lokálních výstražných systémů, která obsahuje návrh sítě hlásných profilů kategorie C včetně výběru vhodných typů měřících zařízení a srážkoměrných stanic dle požadavků poskytovatele dotace
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930