[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ

 

Matematické hydraulické modelování se stává v posledních letech nezbytným prostředkem a moderním nástrojem pro posouzení a návrh zásahů do systému zásobování vodou.

 

datalogr_570

 

Zpracovaný zkalibrovaný matematický model a vazba na externí datové zdroje umožňuje posouzení stávajícího systému zásobování vodou a návrh koncepce rozvoje na základě simulace chování distribučních a zásobních systémů.

 

Rozborem hydraulických a kvalitativních výsledků simulací se identifikují slabá místa systému a to umožní návrh optimálních technických opatření a změn v systému distribuce vody a tím i optimalizaci investičních nákladů.

 

Pomocí matematických modelů vodovodních sítí se řeší tyto nejčastější úlohy:

  • snížení úniků (ztrát) vody ve vodovodní síti
  • optimalizace tlakových pásem
  • protipožární zabezpečení
  • analýza kvality vody
  • modelování vodního rázu
  • posouzení stávajícího systému zásobování vodou z hlediska hydraulických a kvalitativních parametrů dodávky vody
  • koncepční řešení dodávky vody pro rozvojová území
  • výpočet kapacity vodovodních řadů
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930