[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

 

Komplexní znalosti z oblasti legislativy a státní správy na úseku životního prostředí, projektování a inženýringu spolu se zkušenostmi z koncepčních prací  vytvořily podmínky pro uplatnění společnosti na procesu plánování v oblasti vod. Jedná se o soustavnou koncepční činnost, jejíž účelem, v souladu s § 23 odst. 1 vodního zákona, je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech:

  • ochrany vod jako složky životního prostředí
  • ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod
  • trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro zásobování pitnou vodou
planovani

 

VRV a.s. se zejména podílí na:

  • zpracování návrhu plánu hlavních povodí ČR
  • zpracování plánů oblastí povodí
  • socioekonomických analýzách
  • ekonomických analýzách užívání vod
  • metodických pracech pro MZe ČR a státní podniky Povodí
  • sestavování a hodnocení programů opatření
  • zapojení veřejnosti při zpracování plánů oblastí povodí
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930