[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 

Připravujete stavbu s účastí veřejných prostředků a je Vaší povinností vybrat zhotovitele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek? Chcete se dobrat při neexistenci závazných ceníků prací odpovídající ceně díla či projektových prací? Je Vaším zájmem vybrat skutečně nejvýhodnější nabídku?

 

VRV a.s. je pro Vás připraveno organizačně zajistit zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a to vše jako kompletní nebo částečnou službu, přesně podle Vašich požadavků.

 

sidlo-hradcany_570

 

V rámci kompletní služby pro Vás zajistíme:

 • zpracování návrhu inzerátu, jeho odsouhlasení, vyhlášení zadávacího řízení v Obchodním věstníku a na Centrální adrese
 • vypracování návrhu soutěžních podmínek, požadavků na zpracování nabídky, návrhů kriterií pro hodnocení nabídek uchazečů a obchodní části zadávací dokumentace
 • provedeme výstupní kontrolu úplnosti a správnosti technické části zadávací dokumentace
 • zajistíme projednání a odsouhlasení výše uvedených navržených dokumentů mandantem a všemi povinnými stranami
 • připravíme potřebné dokumenty: jmenování komise, prohlášení o nepodjatosti, rozhodnutí, protokoly
 • provedeme organizační zajištění příjmu nabídek a jejich protokolární otevření
 • vypracujeme podrobnou posuzovací zprávu jako odborný podklad pro jednání členů hodnotící a posuzovací komise
 • zúčastníme se na vyžádání všech jednání posuzovací a hodnotící komise a pomůžeme vyřešit veškeré dotazy a nejasnosti
 • organizačně zajistíme práci posuzovací a hodnotící komise, vypracujeme veškeré dokumenty, vztahující se k hodnocení a posuzování nabídek a podle výsledku hodnocení připravíme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
 • zajistíme zveřejnění výsledku zadávacího řízení v Obchodním věstníku a na Centrální adrese
 • poskytneme konzultační a odbornou pomoc při uzavírání smlouvy o dílo
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930