O společnosti > Úvod

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři - fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy svých zákazníků.

Služby poskytované naší společností jsou komplexní a jsou schopny pokrýt veškeré požadavky zákazníka. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, veřejnoprávní projednání staveb.

Dále zahrnují zajištění tendrových dokumentů, odborné poradenství při zadávacím a koncesním řízení včetně sjednání smluv a plnění role inženýra v průběhu procesu realizace, technický dozor investora, související geodetické práce a zajištění funkce koordinátora BOZP až po konečné vyhodnocení a vypořádání všech povinností stavebníka. VRV a.s. má také rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby, manažera stavby nebo supervizí, dále s předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů.

Zajišťujeme rovněž výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, úpravu stávajících provozních smluv a vyplnění finančního modelu včetně projednávání.

Projektová činnost zahrnuje celou šíři odborných projektových prací od studií až po prováděcí projekty a autorský dozor. Zabýváme se modelováním vodohospodářských problémů, plánováním v oblasti vod, zpracováním digitálních povodňových plánů a. komplexních pozemkových úprav.

Dále poskytujeme konzultační služby v široké škále nejen oboru vodního hospodářství, nabízíme samostatné geodetické a právní služby, zajišťujeme technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie.

V naší společnosti pracuje přibližně 110 kmenových zaměstnanců, z toho 75% vysokoškolsky vzdělaných v oboru stavebním, strojním, elektrotechnickém, ekonomickém, ekologickém, právním a zeměměřičském. Významná část zaměstnanců disponuje osvědčením České komory autorizovaných inženýrů a techniků, případně dalším oborovým oprávněním (oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností, oprávnění k projektování pozemkových úprav). VRV a. s. se dále může opřít i o široký okruh externích spolupracovníků v celé řadě dalších oblastí.

VRV a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů, dále členem SOVAK, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, Asociace čistírenských expertů a Českého přehradního výboru.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001