Design

  Name of the project
  Client
  Capital expenditure
 • Vodohospodářské investice města Úvaly
  Město Úvaly
  600  mio. CZK

  Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

  Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.


  Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

  List of services provided : 
  Water design | 
  Mathematical modelling
 • Zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová
  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
  306 mio. CZK

  Studie zajištění náhradního zdroje surové vody pro ÚV Březová.Úprava technologie, nové výtlačné řady v délce 5,8km DN600-DN700,odběrný objekt a ČS Tuhnice.Zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu pro územní rozhodnutí pro přívodní řad vrch Sokolák ÚV Březová 3,35km DN 600.

  List of services provided : 
  Water design
 • Suchá nádrž Dubnice-Ještědský potok
  Povodí Ohře s.p.
  273 mio. CZK

  Jedná se o návrh suché nádrže Dubnice na Ještědském potoce v ř.km. 3,0. Hráz je navržena jako zemní sypaná homogenní. Retenční objem 2,696 mil. m3. Kóta koruny 332,5 m n.m. Hráz je navržena pro transformaci povodňových průtoků až do výše Q100. Dokumentace pro územní rozhodnutí.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany
  Zájmové sdružení obcí Přivaděč Javorník - Benešov
  259 mio. CZK

  Hydraulický posudek,návrh optimálních technických řešení.Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodní ,projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační projektové dokumentace -na výstavbu vodovodu a souvisejících objektů (vodojemu, čerpací stanice, šachty kalníkové, vzdušníkové). Vodovod začíná v odběrné štoje Javorník a končí ve městě Benešov napojením do VDJ Šiberna. Po trase vodovodu jsou odbočky do dalších VDJ. V obci Čtyřkoly jsou z něj napojeny i domovní přípojky. Součástí projektu je výstavba vodojemu 2x2500m3 u čerpací stanice Podmračí, která je posílena pro dosažení vyšších průtoků Q=240l/s při H=120m. Vodovod je navržen v dimenzi DN500 v délce cca 15Km. Dále jsou v projektu použity dimenze DN250, 200, 150, 80 na ostatní přiváděcí řady, propoje stávajících šachet, řadů a DN25 na domovní přípojky. Výkon autorského dozoru při realizaci.

  List of services provided : 
  Water design
 • Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou
  Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
  213 mio. CZK

  Studie zásobování pitnou vodou.Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a provádění stavby.Vodovodní řad DN 300 délka 14503 m, DN 200 délka 4714 m, VDJ 2 x 200m3, rekonstrukce VDJ 2x 1000 m3, ČS Zbraslav.Baně Q=70 l/s H =120 m, ČS Černolice Q = 60 l/s H55 m, ČS Mníšekpod Brdy Q = 15 l/s, H = 60 m.

  List of services provided : 
  Water design
 • Zabezpeční přívodu surové vody pro ÚV Plav
  Jihočeský vodárenský svaz
  208 mio. CZK

  Studie variantního zásobení surovou vodou ÚV Plav.Tvorba hydraulického modelu.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě příložného potrubí ke stávajícímu vodovodu s dimenzí DN 1200 pro II. etapu - délka 1,4 km a III. etapu délka 3,5 km.Inženýrská činnost při projednání ÚR.

  List of services provided : 
  Water design | 
  Mathematical modelling
 • Skupinový vodovod CHOPOS
  Svazek obcí CHOPOS
  188 mio. CZK

  Zpracování změny PRVKUK Středočeského kraje pro nadobecní Skupinový vodovod Vranov-Ostředek a obce Teplýšovice,Struhařov,Divišov.Zpracování hydraulické analýzy a matematického modelu, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení , na výstavbu vodojemu 2x300m3, vodovodních řadů De50a310,návrh ČS ze štolového přivaděče ze Želivky a ATS v obci Čeňovice, délka jednotlivých potrubí De 50-110 23 957m,De 160-11 471m,De 180-3013m,De 225-6481m,De315 164m.

  List of services provided : 
  Water design | 
  Mathematical modelling
 • Kanalizace Radiměř
  Obec Radiměř
  142 mio. CZK

  Předmětem zakázky bylo vypracování projektu pro stavební povolení na výstavbu kanalizace a projektu pro územní rozhodnutí na kanalizační přípojky v obci Radiměř.


  Stavba zahrnovala kanalizační stoky a řady. Vzhledem ke konfiguraci terénu a roztroušené zástavbě v řešené oblasti nebylo možné odvést splaškové vody pouze gravitačně, proto jsou některé lokality odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace. Kanalizace je zaústěna do kanalizačního systému Hradce nad Svitavou zakončeného ČOV Svitavy.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Tábor -PPO a revitalizace nábřeží Lužnice
  Město Tábor
  126 mio. CZK

  Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu Lužnice v úseku 40,25-41,3km byla zaměřena na oživení břehu odstraněním stávajícího opevnění, zmírnění příčného sklonu břehů odtěžením přebytečné zeminy a vybudováním pří břehové pěšiny. K zajištění stability stávajícího terénu byla realizována statická stěna s protipovodňovou funkcí pro návrhový průtok.Stěna tvořena z pilot,želbet.zdi s kamenným obkladem.Součástí PPO je i opatření na kanalizační síti města.Práce VRV a.s.- studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení,výběr zhotovitele a realizace stavby,autorský dozor.Digitální povodňový plán, inženýrská činnost, koordinátor BOZP.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Kanalizace a vodovod Příbram – DSP
  Město Příbram
  122 mio. CZK

  Zpracovaní projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov, Lazec, Kozičín, Rekonstrukce a výstavba vodovodu“ a zároveň výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

  List of services provided : 
  Water design | 
  Wastewater design
 • Vodovod Kácov - DSP,DVZ
  Městys Kácov
  100 mio. CZK

  Jedná se o vypracování dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby. Celkem se jedná o 14 km vodovodního potrubí, nový vodojem Kácov s kapacitou 250 m3, rozšíření vodojemu Chabeřice o 50 m3 a výstavbu zesilovací čerpací stanice Holšice. Vodojemy i čerpací stanice jsou podzemní objekty s nadzemní vstupní částí. Zdrojem vody je přivaděč Chabeřice vedený z čerpací stanice Zruč nad Sázavou.

  List of services provided : 
  Water design
 • Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi, studie proveditelnosti
  Povodí Ohře s.p.
  100 mio. CZK

  Navržení řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na Ploučnici, Panenském potoce, Šporce, Robečském potoce, Svitavce a na dalších vybraných vodních tocích v povodí Ploučnice. Každé opatření je posuzováno z hlediska protipovodňového efektu, vlastnických vztahů, investičních nákladů, vlivu na životní prostředí atd. Výstupem studie je soustava opatření, které mají požadovaný protipovodňový afekt a zároveň splňují požadavky na ochranu přírody, vlastníků atd.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • ČOV a Kanalizace Pchery – DUR,DSP (objednatel obec Pchery)
  Obec Pchery
  94 mio. CZK

  Pchery kanalizace a ČOV čistírna odpadních vod pro 2000 EO. Kanalizační síť DN 250-300 v roszashu cca 11 km.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Bílina - Všechlapy rekonstrukce přivaděče
  Severočeská vodárenská společnost a.s.
  89 mio. CZK

  Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační. Předmětem je nový přivaděč v úseku: AŠ Chudeřice do čerpací stanice Všechlapy u obce Všechlapy. Přiváděcí řad z Bíliny do Všechlap začíná napojením na stávající potrubí DN500 za AŠ Chudeřice. Přiváděcí řad končí napojením na stávající potrubí DN500 před stěnou čerpací stanice Všechlapy u obce Všechlapy. Potrubí v délce 5 753 m je navrženo v dimenzi DN500. Současně se stavbou přivaděče je navržena v Chotějovicích výměna stávajícího rozváděcího řadu TL DN60 včetně všech domovních přípojek.Realizováno.

  List of services provided : 
  Water design
 • ČOV a Kanalizace Načeradec – DSP
  Obec Načeradec
  74 mio. CZK

  Předmětem projketu je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci Kanalizace a ČOV Načeradec.


  Rozsah navrhovaných kanalizačních stok oddílné splaškové kanalizace vychází z návrhu DUR a činí DN 300 je 5 058,3 m, z DN 400 je 679,1 m, rozsah navrhovaných výtlačných řadů PE 80 je 281 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nezbytné vybudovat  čerpací stanice na navrhovaném kanalizačním systému.


  Projekt ČOV s kapacitou cca 590 EO zpracovala společnost EKO-EKO.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Nové Město pod Smrkem - Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě - DUR, DSP
  Město Nové Město pod Smrkem
  72 mio. CZK

  Stavba zahrnovala výstavbu a rekonstrukci kanalizačního potrubí, vybudování výtlaku a 5 čerpacích stanic.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Koterov odkanalizování a přeložka vodovodu
  Statutární město Plzeň
  70 mio. CZK

  Splašková kanalizace (cca 2,7km DN 250-400), dešťové kanalizace (cca 2,6km DN 250-500) nahrazující stávající kanalizaci s volnou výustí. Kanalizační přípojky v celé obci. Stavba dále obsahuje přeložku vodovodu (cca 1,1km DN 80-150) v cca polovině obce.Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení a výběr zhotovitele. Inženýring v přípravě stavby. Výkon autorského dozoru při realizaci.

  List of services provided : 
  Water design | 
  Wastewater design
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Kořensko - DSP
  Ředitelství vodních cest ČR
  55 mio. CZK

  Zajištění plavebníchních hloubek ve zdrži VD Kořensko - prohrábky koryta, úprava lagun, návrh bočních břehových hrázek, úprava brodového přepraviště, návrh plavebního značení.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Kanalizace Bělá, Radim
  Město Luže
  54 mio. CZK

  Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě v městě Luže – jedná se o napojení 2 místních částí – místní část Radim a místní část Bělá. Celková délka nově navržené kanalizace Bělá je 3577,4 m, celková délka nově navržené kanalizace Radim je 3681,4 km. Projektová dokumentace řeší domovní přípojky na veřejných prostranstvích určených pro připojení stávajících objektů. Jejich umístění v situaci a délka jsou orientační, přesné umístění bude upřesněno v dalších stupních dokumentace – délka přípojek cca 880 m.Dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby.Realizace.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • PPO Benátky nad Jizerou - DUR
  Město Benátky nad Jizerou
  50  mio. CZK

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Benátkách nad Jizerou. Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí DUR na základě projednané a schválené Studie proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120. Je řešena protipovodňová ochrana města Benátky nad Jizerou.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • PPO Tábor - DUR
  Město Tábor
  49  mio. CZK

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Táboře. Předmětem zakázky bylo vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o zařazení do programu Mze ČR 129 120 „Podpora před povodněmi II“.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • VDJ Říčany
  Město Říčany
  40 mio. CZK

  Jedná se o výstavbu nového zemního vodojemu 2x1500m3. Vodojem se bude objemově doplňovat se stávajícím vodojemem Olivovna. Součástí stavby je vybudování nového odpadního potrubí, přípojky NN, přeložky kabelu NN. Vodojem je monolitická železobetonová konstrukce krabicového tvaru. Projektová dokumentace byla zhotovena ve stupni pro stavební povolení a ve stupni zadávací dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Realizováno.

  List of services provided : 
  Water design
 • Kanalizace Lázně Libverda
  HOCHTIEF VSB a.s. divize 1 o.z.
  40 mio. CZK

  Předmětem projektu bylo zpracování DSP pro splašková kanalizaci v Lázních Libverda.


  Stavba zhrnovala rekonstrukci výkopovou metodou v lázeňském území s prameny léčivých vod, kde byla

  stávající splašková kanalizace významně poškozena průchodem povodní v srpnu 2010.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Hejnice - kanalizace - DUR, DSP
  Město Hejnice
  35 mio. CZK

  Jedná se o následující činnosti spojené s vybudováním cca 5 km kanalizace:

  1. Geodetické zaměření
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  3. Geologický průzkum v místě významných objektů na navrhovaném kanalizačním systému
  4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
  5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
  7. Činnost spojená s podáním žádosti o dotaci
  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech
  Město Rokycany
  32 mio. CZK

  Revitalizace intravilánového toku spolu s architektonickým řešení povodňového parku, včetně mobiliáře.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby.Žádost o zajištění dotace.Inženýrská činnost při přípravě stavby.Výkon autorského dozoru při realizaci.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Revitalizační úprava Rokytky v Nedvězí
  Hlavní město Praha
  15 mio. CZK

  Revitalizace Rokytky s ohledem na PPO, přeložka sítí, odstranění starého mostu a realizován nový most.Zpracování studie,hydraulického posouzení , dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení, provádění stavby.Výkon autorského a technického dozoru a koordinátora stavby při realizaci.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design | 
  Mathematical modelling
 • Úpravy přítoku a odtoku z provozního VDJ úpravny vody Želivka PD
  Želivská provozní s.r.o.
  12 mio. CZK

  Rekonstrukce vodovodu 2 x DN 300 v délce cca 2 x 850 m. Provádění bezvýkopově - zatahování potrubí HD PE. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby.Inženýrská činnost majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků, autorský dozor stavby.Realizováno.

  List of services provided : 
  Water design
 • Protipovodňová opatření včetně přírodě blízkých PPO Frýdlantsko
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko
  10 mio. CZK

  Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.

  Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu  "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.
  List of services provided : 
  Planning under WFD | 
  Mathematical modelling
 • DSP - Opatření ke zlepšení morfologie vodních toků a zprůchodnění migračních bariér v povodí Vltavy
  Povodí Vltavy, státní podnik
  10  mio. CZK

  Zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu 2 rybích přechodů na Blanice ve Vlašimi a revitalizaci slepeho ramene na Zlatém potoce u Vitějovic. Akce zahrnovala výstavbu rybích přechodů přírodě blízského typu na Blanici ve Vlašimi - u Kamenného mostu - u Znosimské brány revitalizace slepého ramene na Zlatém potoce u Vitějovic, cca 100 m

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Zpracování DUR a DSP na obnovu Košáteckého potoka
  Povodí Vltavy, státní podnik
  4  mio. CZK

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí í o umístění stavby a k žádosti o stavební povolení. Stavba zahrnovala obnovu zahrnutého koryta Košáteckého potoka. Jedná se o občasný tok, který funguje pouze během vyšších srážkách.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe.
  Povodí Labe s.p.
  unlisted

  I.etapa zajištění shromáždění a zpracování vstupních dat II.etapa hydraulické výpočty,III.etapa - mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik.Výstupem mapy jsou mapy záplavových území,hloubky,rychlosti,povodňová ohrožení a rizikapovoňová.Postupováno dle metodiky VÚV PRaha.

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Mapy povodňových rizik 1.etapa
  DHI a.s.
  unlisted

  Zpracování map povodňového nebezpečí a rizik v povodí Horní a Dolní Vltavy,povodí Berounky,dle metodiky VÚV Praha.Phydraulické výpočty.

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Podklady a návrhy Národních plánů povodí Labe,Odry,Dunaje
  Ministerstvo zemědělství
  unlisted

  Zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe,Odry,Dunaje, přezkoumáním a aktualizací Národních plánů povodí a Plánů národních částí mezinárodních oblastí podle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle §25 odst.1 zákona č.254/2001Sb. podle typizovaného vzoru národního plánupovodí sestaveného dle vyhlášky č.24/2011Sb.Etapa 2013,rámcová smšrnice.

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Odkanalizování Koterova
  Statutární město Plzeň
  unlisted

  DUR, DSP, DPS

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrohrad
  Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Louny
  unlisted

  Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrohrad, vyvolané stavbou křižovatky 1/27 na rychl. komunikaci R16.

  List of services provided : 
  Complex land adjustments
 • Informační systém pro komplexní podporu procesu plánování v oblasti vod a sestavení simulačního modelu oblasti povodí Horního a středního Labe
  Povodí Labe, státní podnik
  unlisted

  Návrh a realizace informační podpory procesu plánování v oblasti vod plynule navazuje na sestavování, projednávání a schvalování plánů oblastí povodí (POP). Jejím hlavním úkolem je zpřístupnění výsledků POP veřejné správě i široké veřejnosti, vhodné uskladnění dat vzniklých v rámci přípravy POP u jejich pořizovatelů a vytvoření systému hodnocení stavu simulování vlivu opatření v POP navržených.


  Systém se skládá ze tří, na sebe navazujících kroků:


  1) Sestavení simulačního modelu oblasti povodí: Model umožňuje provádět simulace na úrovni jednotlivých útvarů povrchových vod. Modelem jsou počítány parametry BSK5, CHSK, N-NO3, N-NH4, Ncek  Pcelk.


  2) Návrh a realizaci báze informací o oblasti povodí a její naplnění daty:
  Cílem bylo vytvoření vhodného datového modelu, uložení již shromážděných dat do vytvořených datových struktur, příprava na vstup a uložení dat vzniklých v dalších plánovacích cyklech a zabezpečení obslužných databázových operací a správy dat.


  3) Úpravu komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů:
  Cílem úpravy bylo vytvořit vhodné, uživatelsky přívětivé prostředí pro zpřístupnění dat týkajících se procesu plánování v oblasti vod, umožňující inteligentní formu zobrazování požadovaných údajů. Uživateli jsou požadované informace publikovány v jasné a přehledné formě a to prostřednictvím datového i mapového zobrazení. Komunikační rozhraní je rozděleno pro komunikaci na vnitřní (intranet) a vnější (internet).

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji
  Krajský úřad Karlovarského Kraje
  unlisted

  Práce na této studii byly rozděleny do dvou etap. V rámci první etapy bylo, vedle zajištění podkladů, zpracováno posouzení stávajících zdrojů vody a požadavků na ně. Tyto zdroje a požadavky byly posuzovány v podmínkách nezměněného klimatu (tzn. v podmínkách odpovídajících současnému stavu klimatu) a také v podmínkách dlouhodobého výhledu klimatických změn. V druhé etapě studie byl definován výhled užívání vod na základě požadavků zadavatele a významných uživatelů vody v Karlovarském kraji. Takto určený výhledový stav požadavků na zdroje byl posouzen v podmínkách střednědobého a dlouhodobého výhledu klimatických změn.

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Berounky, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy
  Povodí Vltavy, státní podnik
  unlisted

  Zpracování Plánů oblastí povodí  proběhlo na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000.


  Samotné plány oblastí povodí jsou rozsáhlými koncepčními dokumenty, jejichž cílem je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015, případně do roku 2021 či do pevně stanoveného konečného termínu v roce 2027. Jako nástroj k dosažení dobrého stavu vod slouží „Program opatření". „Program opatření" zahrnuje jen ta opatření, která jsou technicky a finančně realizovatelná do roku 2012 (ve smyslu čl. 11 odst. (7) Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES).


  Plán oblasti povodí pořizuje správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) podle své územní působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
  Povodí Labe, státní podnik
  unlisted

  Zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe proběhlo na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000.


  Samotný plán oblasti povodí je rozsáhlým koncepčním dokumentem, jehož cílem je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015, případně do roku 2021 či do pevně stanoveného konečného termínu v roce 2027. Jako nástroj k dosažení dobrého stavu vod slouží „Program opatření". „Program opatření" zahrnuje jen ta opatření, která jsou technicky a finančně realizovatelná do roku 2012 (ve smyslu čl. 11 odst. (7) Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES).


  Plán oblasti povodí pořizuje správce povodí (Povodí Labe, státní podnik) podle své územní působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Komplexní pozemkové úpravy Klatovy - Luby
  Ministerstvo zemědělství ČR
  unlisted

  Zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních území Klatovy a Luby. Smlouva o sdružení s Agroprojekcí Litomyšl, pracoviště Vysoké Mýto.

  List of services provided : 
  Complex land adjustments
 • Skupinový vodovod SV Příbram – úpravny vody – technicko-ekonomická studie
  objednatel Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
  unlisted

  Zpracování technicko-ekonomické studie „Skupinový vodovod Příbram – úpravny vody“. Jedná se o materiál, který bude řešit situaci týkající se tří úpraven vod ve skupinovém vodovodu Příbram. Na základě všech dostupných informací bude navržena rekonstrukce stávajících úpraven vod (ÚV Hvězdička, ÚV Hatě).

  List of services provided : 
  Water design
 • Vodní dílo Landštejn - studie na rekonstrukci VD a posouzení bezpečnosti díla za povodní
  Povodí Moravy s.p.
  unlisted

  Posouzení vodního díla na převedení KPV2000 a KPV10 000, variantní návrh rekonstrukce těsnění návodního líce, variantní návrh zajištění náhradního zdroje po dobu rekonstrukce a napouštění (plnění) VD (nádrže), související stavební zásahy na VD – oprava těsnící clony, opevnění regulace v podhrází apod., průzkumné a geodetické práce.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Vyhodnocení rozdělení úniků ve vodovodní síti města Napajedla
  Moravská Vodárenská a.s. (Veolia Group)
  unlisted

  Předmětem projektu byla činnost spojená s monitoringem vodovodní sítě (měření tlaků, průtoků, nočních průtoků a hydrantové testy) a matematickým modelováním, pro účely vyhodnocení rozdělení úniků ve vodovodní síti města Napajedla a okolních obcích. Součástí projektu bylo také základní vyhodnocení kapacity vodovodní sítě řešené lokality. Měření distribuce úniků ve vodovodní síti bylo založeno na segmentaci potrubní sítě v kombinaci s měřením nočních nátoků (úniků) do měrných okrsků pomocí přenosných a stálých průtokoměrů. Rozdělení sítě vyplynulo z provozních podmínek, především vhodnosti instalace přenosných průtokoměrů a možností oddělování částí sítě uzavíráním funkčních řadových nebo pásmových šoupat.

  List of services provided : 
  Mathematical modelling
 • Bawanur Irrigation Project (návrh závlahového systému v Iráku)
  High Committee for Relief of Garmian
  unlisted

  Předmětem projektu pro stavební povolení je návrh závlahového systému na zájmovém území, které se nachází v severovýchodní části Iráku v Kurdistánu regionu Garmian mezi městy Bawanur, Kalar a Sarqala. Zdrojem vody pro závlahový systém bude nádrž Bawanur, která bude vystavěna na řece Sirwan nedaleko od města Bawanur. Odtud je voda čerpána z jímacího objektu do vodojemu a dále rozváděna systémem hlavních zavlažovacích kanálů a potrubí po celé oblasti na pole vhodná pro zavlažování. Hydraulické posouzení závlahového systému je řešeno pomocí matematického modelování hydrauliky otevřených koryt a trubních systémů.

  List of services provided : 
  Water design | 
  Mathematical modelling
 • Atlas rizik Labe, pilotní projekt
  Povodí Labe, státní podnik
  unlisted

  Zpracování map povodňových rizik a povodňového ohrožení dle RS 2007/60/ES na pilotním území Turnov - Mladá Boleslav.

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Zpracování dokumentace ochranných pásem v povodí vodní nádrže Švihov na Želivce
  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  unlisted

  -

  List of services provided : 
  Planning under WFD
 • Turow - kompenzační opatření V+K SP SVS
  Severočeská vodárenská společnost a.s.
  unlisted

  Vypracování strategické studie proveditelnosti, která řeší problematiku dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na vodohospodářskou infrastrukturu ve správě SVS, a.s. Závěry a doporučení ze studie poslouží objednateli při rozhodování o potřebě provedení vhodných opatření pro zachování spolehlivé dodávky pitné vody a bezpečnou likvidaci odpadních vod.

  List of services provided : 
  Water design
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001