Služby Vodní hospodářství a ochrana ŽP Opatření proti suchu a nedostatku vody

  Příslušné reference


Příprava opatření proti suchu a nedostatku vody je v současné době jednou z hlavních priorit vodního hospodářství České republiky. Naše společnost se významně podílí na přípravě potřebných opatření, kde se prolínají jednotlivé vodohospodářské obory:

vodni_hospodarstvi_a_ochrana_zp_opatreni_proti_suchu_a_nedostatku_vody

 

V rámci příprav opatření proti suchu a nedostatku vody se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

 • Zadržování vody v krajině

  Naše hlavní zaměření v této oblasti:
  • Projekty pro obnovu přirozené funkce krajiny
  • Krajinné prvky na zpomalení odtoku vody z polí a luk
  • Revitalizace vodních toků
  • Tůně a mokřady
  • Vodohospodářská opatření v rámci pozemkových úprav
  • Protierozní opatření v rámci pozemkových úprav
  • Vodní nádrže v rámci pozemkových úprav
  • Odbahnění a výstavba rybníků
  • Budování a rozvoj závlah

 • Opatření v lesích

  Naše hlavní zaměření v této oblasti:
  • Revitalizace vodních toků
  • Tůně a mokřady
  • Vodní nádrže

 • Propojování vodohospodářských soustav

  Naše hlavní zaměření v této oblasti:
  • Převody vody mezi povodími
  • Příprava víceúčelových vodních nádrží

 • Propojování vodárenských soustav

  Naše hlavní zaměření v této oblasti:
  • Hlavní přiváděcí řady pro propojení a posílení vodárenských soustav
  • Zdroje vody
  • Průzkumné vrty
  • Úpravny vody
  • Vodovody

 • Nakládání s vodou ve městech a obcích

  Naše hlavní zaměření v této oblasti:
  • Zlepšení dodávky pitné vody
  • Hospodaření s dešťovou vodou
  • Revitalizace sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch

 • Voda pro průmysl

  Naše hlavní zaměření v této oblasti:
  • Zabezpečení dodávky vody pro průmyslové podniky

 • Věda a výzkum

  Naše hlavní zaměření v této oblasti:
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001