Služby Investiční výstavba Technický dozor stavebníka, správce stavby

  Příslušné reference

 

VRV a.s. zajišťuje na řadě staveb roli Správce stavby v souladu s požadavky FIDIC popř. funkci TDI (technického dozoru investora, resp. stavebníka).

 

investicni_vystavba_technicky_dozor_stavebnika_spravce_stavby

 

Před zahájením stavby:

 • součinnost a spolupráce s projektantem díla při zpracování realizační dokumentace

Při realizaci stavby:

 • předání staveniště (pracoviště) zhotoviteli díla
 • kontrola a přebírání prováděných prací
 • kontrola správnosti oceňovacích podkladů
 • kontrola dodržování podmínek stavebního povolení
 • kontrola změn dokumentace
 • spolupráce s pracovníky projektanta, kteří provádějí autorský dozor, řešení závad v dokumentaci, které vyplynou až v průběhu realizace stavby
 • kontrola zhotovitele, (zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola výsledků zkoušek, kontrola atestů, protokolů apod.)
 • kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku
 • spolupráce s pracovníky dodavatelů při odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi
 • hlášení archeologických nálezů
 • kontrola postupu prací podle časového plánu stavby
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí
 • vedení obchodní agendy a aktualizace smluvních vztahů
 • zajištění zpracování provozních předpisů a dokumentace skutečného provedení
 • finanční administrace akce vzhledem k dotačnímu titulu

Po dokončení stavby:

 • příprava a zajištění přejímacího řízení dokončené stavby
 • příprava a kompletace dokladů a podání návrhu na povolení uvádění díla do provozu
 • zastupování investora v průběhu řízení o uvedení díla do provozu
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001