Služby Investiční výstavba Dotace, finanční analýzy

  Příslušné reference

 

Zajištění financování je bezpochyby jedním ze stěžejních aspektů každého projektu. Naší snahou je vždy minimalizovat nároky na vlastní zdroje investora využitím nejrůznějších dotačních programů a fondů event. jejich kombinací.

 

Co se týká aktuálních dotačních titulů EU disponujeme bohatými zkušenostmi při přípravě žádostí o podporu z Operačního programu Životního prostředí, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Praha a Regionálních operačních programů.

Z národních dotačních titulů stojí za zmínku programy Ministerstva zemědělství, Státního fondu životního prostředí a fondy krajů.

 

dotace_fnancni_analyzy

 

Rámcový postup získání dotačních prostředků:

  • dotační posouzení - možnosti využití dotačních titulů
  • finanční a ekonomická analýza, výpočet finanční udržitelnosti projektu
  • posouzení výše a formy finanční podpory
  • vyladění projektu dle požadavků dotačního titulu
  • návrh a spolupráce při zajištění vlastních zdrojů - úvěrové financování, předinvestice, ručení apod.
  • zpracování žádosti o dotaci včetně veškerých příloh
  • zajištění průběhu financování během realizace akce
  • zajištění provozu realizovaného projektu - provedení koncesních řízení
  • provedení závěrečného vyhodnocení akce a závěrečné vypořádání dotace

Dotační služby lze tedy využít ve kterékoli fázi investičního procesu. U projektů, které máme však šanci ovlivnit během raných fází přípravy se snáze daří dosahovat optimální výše dotace. Platí tedy čím dříve, tím lépe.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001