Design Watercourses and dam design

  Name of the project
  Client
  Capital expenditure
 • Suchá nádrž Dubnice-Ještědský potok
  Povodí Ohře s.p.
  273 mio. CZK

  Jedná se o návrh suché nádrže Dubnice na Ještědském potoce v ř.km. 3,0. Hráz je navržena jako zemní sypaná homogenní. Retenční objem 2,696 mil. m3. Kóta koruny 332,5 m n.m. Hráz je navržena pro transformaci povodňových průtoků až do výše Q100. Dokumentace pro územní rozhodnutí.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Tábor -PPO a revitalizace nábřeží Lužnice
  Město Tábor
  126 mio. CZK

  Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu Lužnice v úseku 40,25-41,3km byla zaměřena na oživení břehu odstraněním stávajícího opevnění, zmírnění příčného sklonu břehů odtěžením přebytečné zeminy a vybudováním pří břehové pěšiny. K zajištění stability stávajícího terénu byla realizována statická stěna s protipovodňovou funkcí pro návrhový průtok.Stěna tvořena z pilot,želbet.zdi s kamenným obkladem.Součástí PPO je i opatření na kanalizační síti města.Práce VRV a.s.- studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení,výběr zhotovitele a realizace stavby,autorský dozor.Digitální povodňový plán, inženýrská činnost, koordinátor BOZP.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator | 
  Watercourses and dam design
 • Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi, studie proveditelnosti
  Povodí Ohře s.p.
  100 mio. CZK

  Navržení řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na Ploučnici, Panenském potoce, Šporce, Robečském potoce, Svitavce a na dalších vybraných vodních tocích v povodí Ploučnice. Každé opatření je posuzováno z hlediska protipovodňového efektu, vlastnických vztahů, investičních nákladů, vlivu na životní prostředí atd. Výstupem studie je soustava opatření, které mají požadovaný protipovodňový afekt a zároveň splňují požadavky na ochranu přírody, vlastníků atd.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Kořensko - DSP
  Ředitelství vodních cest ČR
  55 mio. CZK

  Zajištění plavebníchních hloubek ve zdrži VD Kořensko - prohrábky koryta, úprava lagun, návrh bočních břehových hrázek, úprava brodového přepraviště, návrh plavebního značení.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • PPO Benátky nad Jizerou - DUR
  Město Benátky nad Jizerou
  50  mio. CZK

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Benátkách nad Jizerou. Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí DUR na základě projednané a schválené Studie proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120. Je řešena protipovodňová ochrana města Benátky nad Jizerou.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • PPO Tábor - DUR
  Město Tábor
  49  mio. CZK

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Táboře. Předmětem zakázky bylo vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o zařazení do programu Mze ČR 129 120 „Podpora před povodněmi II“.

  List of services provided : 
  Grants, financial analysis | 
  Watercourses and dam design
 • Revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech
  Město Rokycany
  32 mio. CZK

  Revitalizace intravilánového toku spolu s architektonickým řešení povodňového parku, včetně mobiliáře.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby.Žádost o zajištění dotace.Inženýrská činnost při přípravě stavby.Výkon autorského dozoru při realizaci.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Grants, financial analysis | 
  Watercourses and dam design
 • Revitalizační úprava Rokytky v Nedvězí
  Hlavní město Praha
  15 mio. CZK

  Revitalizace Rokytky s ohledem na PPO, přeložka sítí, odstranění starého mostu a realizován nový most.Zpracování studie,hydraulického posouzení , dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení, provádění stavby.Výkon autorského a technického dozoru a koordinátora stavby při realizaci.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Technical supervisor | 
  Work safety coordinator | 
  Watercourses and dam design | 
  Mathematical modelling
 • DSP - Opatření ke zlepšení morfologie vodních toků a zprůchodnění migračních bariér v povodí Vltavy
  Povodí Vltavy, státní podnik
  10  mio. CZK

  Zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu 2 rybích přechodů na Blanice ve Vlašimi a revitalizaci slepeho ramene na Zlatém potoce u Vitějovic. Akce zahrnovala výstavbu rybích přechodů přírodě blízského typu na Blanici ve Vlašimi - u Kamenného mostu - u Znosimské brány revitalizace slepého ramene na Zlatém potoce u Vitějovic, cca 100 m

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Zpracování DUR a DSP na obnovu Košáteckého potoka
  Povodí Vltavy, státní podnik
  4  mio. CZK

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí í o umístění stavby a k žádosti o stavební povolení. Stavba zahrnovala obnovu zahrnutého koryta Košáteckého potoka. Jedná se o občasný tok, který funguje pouze během vyšších srážkách.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
 • Vodní dílo Landštejn - studie na rekonstrukci VD a posouzení bezpečnosti díla za povodní
  Povodí Moravy s.p.
  unlisted

  Posouzení vodního díla na převedení KPV2000 a KPV10 000, variantní návrh rekonstrukce těsnění návodního líce, variantní návrh zajištění náhradního zdroje po dobu rekonstrukce a napouštění (plnění) VD (nádrže), související stavební zásahy na VD – oprava těsnící clony, opevnění regulace v podhrází apod., průzkumné a geodetické práce.

  List of services provided : 
  Watercourses and dam design
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001