Design Wastewater design

  Name of the project
  Client
  Capital expenditure
 • Kanalizace Radiměř
  Obec Radiměř
  142 mio. CZK

  Předmětem zakázky bylo vypracování projektu pro stavební povolení na výstavbu kanalizace a projektu pro územní rozhodnutí na kanalizační přípojky v obci Radiměř.


  Stavba zahrnovala kanalizační stoky a řady. Vzhledem ke konfiguraci terénu a roztroušené zástavbě v řešené oblasti nebylo možné odvést splaškové vody pouze gravitačně, proto jsou některé lokality odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace. Kanalizace je zaústěna do kanalizačního systému Hradce nad Svitavou zakončeného ČOV Svitavy.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Kanalizace a vodovod Příbram – DSP
  Město Příbram
  122 mio. CZK

  Zpracovaní projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov, Lazec, Kozičín, Rekonstrukce a výstavba vodovodu“ a zároveň výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Water design | 
  Wastewater design
 • ČOV a Kanalizace Pchery – DUR,DSP (objednatel obec Pchery)
  Obec Pchery
  94 mio. CZK

  Pchery kanalizace a ČOV čistírna odpadních vod pro 2000 EO. Kanalizační síť DN 250-300 v roszashu cca 11 km.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • ČOV a Kanalizace Načeradec – DSP
  Obec Načeradec
  74 mio. CZK

  Předmětem projketu je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci Kanalizace a ČOV Načeradec.


  Rozsah navrhovaných kanalizačních stok oddílné splaškové kanalizace vychází z návrhu DUR a činí DN 300 je 5 058,3 m, z DN 400 je 679,1 m, rozsah navrhovaných výtlačných řadů PE 80 je 281 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nezbytné vybudovat  čerpací stanice na navrhovaném kanalizačním systému.


  Projekt ČOV s kapacitou cca 590 EO zpracovala společnost EKO-EKO.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Nové Město pod Smrkem - Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě - DUR, DSP
  Město Nové Město pod Smrkem
  72 mio. CZK

  Stavba zahrnovala výstavbu a rekonstrukci kanalizačního potrubí, vybudování výtlaku a 5 čerpacích stanic.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Koterov odkanalizování a přeložka vodovodu
  Statutární město Plzeň
  70 mio. CZK

  Splašková kanalizace (cca 2,7km DN 250-400), dešťové kanalizace (cca 2,6km DN 250-500) nahrazující stávající kanalizaci s volnou výustí. Kanalizační přípojky v celé obci. Stavba dále obsahuje přeložku vodovodu (cca 1,1km DN 80-150) v cca polovině obce.Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení a výběr zhotovitele. Inženýring v přípravě stavby. Výkon autorského dozoru při realizaci.

  List of services provided : 
  Engineering | 
  Water design | 
  Wastewater design
 • Kanalizace Bělá, Radim
  Město Luže
  54 mio. CZK

  Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě v městě Luže – jedná se o napojení 2 místních částí – místní část Radim a místní část Bělá. Celková délka nově navržené kanalizace Bělá je 3577,4 m, celková délka nově navržené kanalizace Radim je 3681,4 km. Projektová dokumentace řeší domovní přípojky na veřejných prostranstvích určených pro připojení stávajících objektů. Jejich umístění v situaci a délka jsou orientační, přesné umístění bude upřesněno v dalších stupních dokumentace – délka přípojek cca 880 m.Dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby.Realizace.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Kanalizace Lázně Libverda
  HOCHTIEF VSB a.s. divize 1 o.z.
  40 mio. CZK

  Předmětem projektu bylo zpracování DSP pro splašková kanalizaci v Lázních Libverda.


  Stavba zhrnovala rekonstrukci výkopovou metodou v lázeňském území s prameny léčivých vod, kde byla

  stávající splašková kanalizace významně poškozena průchodem povodní v srpnu 2010.

  List of services provided : 
  Wastewater design
 • Hejnice - kanalizace - DUR, DSP
  Město Hejnice
  35 mio. CZK

  Jedná se o následující činnosti spojené s vybudováním cca 5 km kanalizace:

  1. Geodetické zaměření
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  3. Geologický průzkum v místě významných objektů na navrhovaném kanalizačním systému
  4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
  5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
  7. Činnost spojená s podáním žádosti o dotaci
  List of services provided : 
  Engineering | 
  Grants, financial analysis | 
  Wastewater design | 
  Geodetic services
 • Odkanalizování Koterova
  Statutární město Plzeň
  unlisted

  DUR, DSP, DPS

  List of services provided : 
  Wastewater design
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001