[tisk]

O SPOLEČNOSTI

ÚVOD

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři - fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy svých zákazníků.

 

sidlo-od-silnice_570

 

Služby poskytované naší společností jsou komplexní a jsou schopny pokrýt veškeré požadavky zákazníka. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, veřejnoprávní projednání staveb.

 

Dále zahrnují zajištění tendrových dokumentů, odborné poradenství při zadávacím a koncesním řízení včetně sjednání smluv a plnění role inženýra v průběhu procesu realizace, technický dozor investora, související geodetické práce a zajištění funkce koordinátora BOZP až po konečné vyhodnocení a vypořádání všech povinností stavebníka. VRV a.s. má také rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby, manažera stavby nebo supervizí, dále s předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů.

 

Zajišťujeme rovněž výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, úpravu stávajících provozních smluv a vyplnění finančního modelu včetně projednávání.

 

VRV a.s. má významnou projektovou divizi, která zajišťuje celou šíři odborných projektových činností od studií až po prováděcí projekty a autorský dozor, zabývá se plánováním v oblasti vod . VRV a.s. dále s týmem vlastních geodetů připravuje komplexní pozemkové úpravy.

 

Dále poskytujeme konzultační služby v široké škále nejen oboru vodního hospodářství, nabízíme samostatné geodetické a právní služby, zajišťujeme technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie.

 

V naší společnosti pracuje  okolo 110 kmenových zaměstnanců, z toho 75% vysokoškolsky vzdělaných v oboru stavebním, strojním, elektrotechnickém, ekonomickém, ekologickém, právním a zeměměřičském. Významná část zaměstnanců disponuje osvědčením České komory autorizovaných inženýrů a techniků, případně dalším oborovým oprávněním (oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností, oprávnění k projektování pozemkových úprav). VRV a. s. se dále může opřít i o široký okruh externích spolupracovníků v celé řadě dalších oblastí.

 

VRV a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů dále členem SOVAK, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, Asociace čistírenských expertů a Českého přehradního výboru.

 

Zaměstnanci společnosti VRV a.s.

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930