Vodní hospodářství a ochrana ŽP

  Název zakázky
  Klient
  Inv. náklady
 • Pražská protipovodňová opatření
  Magistrát hl. m. Prahy
  3 246  mil. Kč

  Předmětem zakázky je inženýrská činnost na přípravu a realizaci projektu .Projekt představuje protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy, která zabezpečují ochranu obyvatel i majetku před povodněmi na Vltavě a Berounce na celém území města. Projekt je rozdělen podle chráněných území na 8 etap - Staré město a Josefov; Malá strana a Kampa; Libeň a Karlín; Holešovice a Stromovka; Výtoň, Podolí a Smíchov; Zbraslav a Radotín; Troja; Modřany.

  Jednotlivé etapy zahrnují výstavbu kotvení pro mobilní hrazení, mobilní hrazení, pevná hrazení i trvale zabudovaná opatření, které zabraňují vniknutí povodňové vody do města a kanalizační sítě.

  Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2005 a 2010.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Poradenství, analýzy a konzultace
 • Vodohospodářské investice města Úvaly
  Město Úvaly
  600  mil. Kč

  Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

  Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.


  Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování | 
  Matematické modelování | 
  Opatření proti suchu a nedostatku vody | 
  Poradenství, analýzy a konzultace
 • Chebsko - environmentální opatření
  CHEVAK a.s.
  554  mil. Kč

  Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajiťoval na projektu výkon funkce Správce stavby v rozsahu stanoveném FIDIC (Red Book), požadavků směrnic EÚ a národních úřadů (MMR, MŽP, SFŽP-OPŽP) pro řádnou realizaci projektu. VRV a.s. byl vedoucím sdružení s firmou INVESTON s.r.o. a v plnění správce stavby na uvedeném projektu byly zahrnuty mj. tyto hlavní činnosti jako vedení projektu od zahájení stavby, technický dozor, technické a finanční poradenství, vč. mj. řízení projektu, odborného posouzení PD, kontroly dodržování podmínek vydaných rozhodnutí, zajišťování změnových řízení a s tím souvisejících činností vč. doporučení objednateli, kontroly oceňovacích dokladů, poskytování odborných konzultací objednateli i dalším dotčeným subjektům. Projekt sestával ze 3 samostatných steveb - rintenzifikace ČOV Cheb, intenzifikace ČOV Mariánské Lázně a výstavba kanalizace Švédský Vrch. Intenzifikace ČOV Cheb (na 65 000 EO) zahrnovala kompletní modernizaci biolog.stupně, výstavbu nových dosaz.nádrží a dešťové zdrže, vč. nové kalové koncovky. Intenzifikace ČOV Mariánské Lázně (16 800 EO) zahrnovala úpravy v hrubém předčištění, chemickém a kalovém hospodářství. Výstavbu kanalizace v městké části Chebu - Švédský vrch v délce 2185 m.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Poradenství, analýzy a konzultace
 • Kamenice - koncesní projekt na výběr provozovatele VH infrastruktury
  Obec Kamenice
  350  mil. Kč

  Činnosti a služby v oblasti právní a technické pomoci při výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice. V souvislosti s dobudováním vodovodu a kanalizace v obci Kamenice z dotačních prostředků OPŽP.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování | 
  Poradenství, analýzy a konzultace
 • Zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová
  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
  306 mil. Kč

  Studie zajištění náhradního zdroje surové vody pro ÚV Březová.Úprava technologie, nové výtlačné řady v délce 5,8km DN600-DN700,odběrný objekt a ČS Tuhnice.Zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu pro územní rozhodnutí pro přívodní řad vrch Sokolák ÚV Březová 3,35km DN 600.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Opatření proti suchu a nedostatku vody
 • Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou
  Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
  213 mil. Kč

  Studie zásobování pitnou vodou.Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a provádění stavby.Vodovodní řad DN 300 délka 14503 m, DN 200 délka 4714 m, VDJ 2 x 200m3, rekonstrukce VDJ 2x 1000 m3, ČS Zbraslav.Baně Q=70 l/s H =120 m, ČS Černolice Q = 60 l/s H55 m, ČS Mníšekpod Brdy Q = 15 l/s, H = 60 m.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování
 • Zabezpeční přívodu surové vody pro ÚV Plav
  Jihočeský vodárenský svaz
  208 mil. Kč

  Studie variantního zásobení surovou vodou ÚV Plav.Tvorba hydraulického modelu.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě příložného potrubí ke stávajícímu vodovodu s dimenzí DN 1200 pro II. etapu - délka 1,4 km a III. etapu délka 3,5 km.Inženýrská činnost při projednání ÚR.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Matematické modelování
 • Zlepšení VH infrastruktury města Benešov
  Město Benešov
  203 mil. Kč

  Jednalo se především o dostavbu splaškové kanalizace odvádějící splašky na ČOV, rekonstrukci ČOV, spočívající ve výstavbě dosazovacích a retenčních nádrží, uskladňovací nádrže.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování
 • Skupinový vodovod CHOPOS
  Svazek obcí CHOPOS
  188 mil. Kč

  Zpracování změny PRVKUK Středočeského kraje pro nadobecní Skupinový vodovod Vranov-Ostředek a obce Teplýšovice,Struhařov,Divišov.Zpracování hydraulické analýzy a matematického modelu, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení , na výstavbu vodojemu 2x300m3, vodovodních řadů De50a310,návrh ČS ze štolového přivaděče ze Želivky a ATS v obci Čeňovice, délka jednotlivých potrubí De 50-110 23 957m,De 160-11 471m,De 180-3013m,De 225-6481m,De315 164m.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Matematické modelování | 
  Opatření proti suchu a nedostatku vody
 • Revitalizační úprava Rokytky v Nedvězí
  Hlavní město Praha
  15 mil. Kč

  Revitalizace Rokytky s ohledem na PPO, přeložka sítí, odstranění starého mostu a realizován nový most.Zpracování studie,hydraulického posouzení , dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení, provádění stavby.Výkon autorského a technického dozoru a koordinátora stavby při realizaci.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Matematické modelování
 • Protipovodňová opatření včetně přírodě blízkých PPO Frýdlantsko
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko
  10 mil. Kč

  Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.

  Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu  "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.
  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce | 
  Matematické modelování
 • VN Pěčín
  Povodí Labe s.p.
  10 mil. Kč

  Studie proveditelnosti ve 4 variantách,řešící komplexní pohled a vliv na okolí, jedná se o vodní dílo s potenciálním objemem 17,1 mil. m3. VD je strategicky významným vodním zdrojem pro zajištění zásobování východočeské vodárenské soustavy (především hradecko-pardubické aglomerace) pitnou vodou. Lokalita může být víceúčelově využita pro významnou transformaci povodňových průtoků na ochranu zástavby podél Zdobnice v úseku Vamberk – Slatina nad Zdobnicí.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Poradenství, analýzy a konzultace
 • Bawanur Irrigation Project (návrh závlahového systému v Iráku)
  High Committee for Relief of Garmian
  neuvedeny

  Předmětem projektu pro stavební povolení je návrh závlahového systému na zájmovém území, které se nachází v severovýchodní části Iráku v Kurdistánu regionu Garmian mezi městy Bawanur, Kalar a Sarqala. Zdrojem vody pro závlahový systém bude nádrž Bawanur, která bude vystavěna na řece Sirwan nedaleko od města Bawanur. Odtud je voda čerpána z jímacího objektu do vodojemu a dále rozváděna systémem hlavních zavlažovacích kanálů a potrubí po celé oblasti na pole vhodná pro zavlažování. Hydraulické posouzení závlahového systému je řešeno pomocí matematického modelování hydrauliky otevřených koryt a trubních systémů.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Matematické modelování
 • Vyhodnocení rozdělení úniků ve vodovodní síti města Napajedla
  Moravská Vodárenská a.s. (Veolia Group)
  neuvedeny

  Předmětem projektu byla činnost spojená s monitoringem vodovodní sítě (měření tlaků, průtoků, nočních průtoků a hydrantové testy) a matematickým modelováním, pro účely vyhodnocení rozdělení úniků ve vodovodní síti města Napajedla a okolních obcích. Součástí projektu bylo také základní vyhodnocení kapacity vodovodní sítě řešené lokality. Měření distribuce úniků ve vodovodní síti bylo založeno na segmentaci potrubní sítě v kombinaci s měřením nočních nátoků (úniků) do měrných okrsků pomocí přenosných a stálých průtokoměrů. Rozdělení sítě vyplynulo z provozních podmínek, především vhodnosti instalace přenosných průtokoměrů a možností oddělování částí sítě uzavíráním funkčních řadových nebo pásmových šoupat.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Matematické modelování
 • Podklady a návrhy Národních plánů povodí Labe,Odry,Dunaje
  Ministerstvo zemědělství
  neuvedeny

  Zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe,Odry,Dunaje, přezkoumáním a aktualizací Národních plánů povodí a Plánů národních částí mezinárodních oblastí podle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle §25 odst.1 zákona č.254/2001Sb. podle typizovaného vzoru národního plánupovodí sestaveného dle vyhlášky č.24/2011Sb.Etapa 2013,rámcová smšrnice.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce
 • Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe.
  Povodí Labe s.p.
  neuvedeny

  I.etapa zajištění shromáždění a zpracování vstupních dat II.etapa hydraulické výpočty,III.etapa - mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik.Výstupem mapy jsou mapy záplavových území,hloubky,rychlosti,povodňová ohrožení a rizikapovoňová.Postupováno dle metodiky VÚV PRaha.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce
 • Mapy povodňových rizik 1.etapa
  DHI a.s.
  neuvedeny

  Zpracování map povodňového nebezpečí a rizik v povodí Horní a Dolní Vltavy,povodí Berounky,dle metodiky VÚV Praha.Phydraulické výpočty.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce
 • Program TBD a vypracování zvláštní povodně na vodním díle Boumar
  Město Opočno
  neuvedeny

  Předmětem zakázky je vypracování programu TBD pro období trvalého provozu vodního díla Broumar v Opočně v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly a dále vypracování parametrů zvláštních povodní
  s výpočtem hydrografů jednotlivých typů ZPV v profilu hráze vodního díla Broumar v Opočně.
  Zakázka dákle zahrnuje TBD na rybníku Broumar v Opočně.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  TBD nad vodními díly
 • Turow - kompenzační opatření V+K SP SVS
  Severočeská vodárenská společnost a.s.
  neuvedeny

  Vypracování strategické studie proveditelnosti, která řeší problematiku dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na vodohospodářskou infrastrukturu ve správě SVS, a.s. Závěry a doporučení ze studie poslouží objednateli při rozhodování o potřebě provedení vhodných opatření pro zachování spolehlivé dodávky pitné vody a bezpečnou likvidaci odpadních vod.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Opatření proti suchu a nedostatku vody | 
  Poradenství, analýzy a konzultace
 • Atlas rizik Labe, pilotní projekt
  Povodí Labe, státní podnik
  neuvedeny

  Zpracování map povodňových rizik a povodňového ohrožení dle RS 2007/60/ES na pilotním území Turnov - Mladá Boleslav.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce
 • Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji
  Krajský úřad Karlovarského Kraje
  neuvedeny

  Práce na této studii byly rozděleny do dvou etap. V rámci první etapy bylo, vedle zajištění podkladů, zpracováno posouzení stávajících zdrojů vody a požadavků na ně. Tyto zdroje a požadavky byly posuzovány v podmínkách nezměněného klimatu (tzn. v podmínkách odpovídajících současnému stavu klimatu) a také v podmínkách dlouhodobého výhledu klimatických změn. V druhé etapě studie byl definován výhled užívání vod na základě požadavků zadavatele a významných uživatelů vody v Karlovarském kraji. Takto určený výhledový stav požadavků na zdroje byl posouzen v podmínkách střednědobého a dlouhodobého výhledu klimatických změn.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce | 
  Opatření proti suchu a nedostatku vody
 • Konzultační činnost k přípravě zákona o vodách
  Ministrstvo zemědělství ČR
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Legislativa a státní správa
 • Informační systém pro komplexní podporu procesu plánování v oblasti vod a sestavení simulačního modelu oblasti povodí Horního a středního Labe
  Povodí Labe, státní podnik
  neuvedeny

  Návrh a realizace informační podpory procesu plánování v oblasti vod plynule navazuje na sestavování, projednávání a schvalování plánů oblastí povodí (POP). Jejím hlavním úkolem je zpřístupnění výsledků POP veřejné správě i široké veřejnosti, vhodné uskladnění dat vzniklých v rámci přípravy POP u jejich pořizovatelů a vytvoření systému hodnocení stavu simulování vlivu opatření v POP navržených.


  Systém se skládá ze tří, na sebe navazujících kroků:


  1) Sestavení simulačního modelu oblasti povodí: Model umožňuje provádět simulace na úrovni jednotlivých útvarů povrchových vod. Modelem jsou počítány parametry BSK5, CHSK, N-NO3, N-NH4, Ncek  Pcelk.


  2) Návrh a realizaci báze informací o oblasti povodí a její naplnění daty:
  Cílem bylo vytvoření vhodného datového modelu, uložení již shromážděných dat do vytvořených datových struktur, příprava na vstup a uložení dat vzniklých v dalších plánovacích cyklech a zabezpečení obslužných databázových operací a správy dat.


  3) Úpravu komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů:
  Cílem úpravy bylo vytvořit vhodné, uživatelsky přívětivé prostředí pro zpřístupnění dat týkajících se procesu plánování v oblasti vod, umožňující inteligentní formu zobrazování požadovaných údajů. Uživateli jsou požadované informace publikovány v jasné a přehledné formě a to prostřednictvím datového i mapového zobrazení. Komunikační rozhraní je rozděleno pro komunikaci na vnitřní (intranet) a vnější (internet).

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce
 • Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Berounky, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy
  Povodí Vltavy, státní podnik
  neuvedeny

  Zpracování Plánů oblastí povodí  proběhlo na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000.


  Samotné plány oblastí povodí jsou rozsáhlými koncepčními dokumenty, jejichž cílem je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015, případně do roku 2021 či do pevně stanoveného konečného termínu v roce 2027. Jako nástroj k dosažení dobrého stavu vod slouží „Program opatření". „Program opatření" zahrnuje jen ta opatření, která jsou technicky a finančně realizovatelná do roku 2012 (ve smyslu čl. 11 odst. (7) Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES).


  Plán oblasti povodí pořizuje správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) podle své územní působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce
 • Žirovnice, výběr provozovatele VH infrastruktury
  Město Žirovnice
  neuvedeny

  Zajištění koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Žirovnice. Služba zahrnuje Zpracování koncesního projektu, koncesní dokumentace a organizace koncesního řízení na výběr provozovatele, výběr provozovatele kanalizace.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování
 • Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
  Povodí Labe, státní podnik
  neuvedeny

  Zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe proběhlo na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000.


  Samotný plán oblasti povodí je rozsáhlým koncepčním dokumentem, jehož cílem je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015, případně do roku 2021 či do pevně stanoveného konečného termínu v roce 2027. Jako nástroj k dosažení dobrého stavu vod slouží „Program opatření". „Program opatření" zahrnuje jen ta opatření, která jsou technicky a finančně realizovatelná do roku 2012 (ve smyslu čl. 11 odst. (7) Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES).


  Plán oblasti povodí pořizuje správce povodí (Povodí Labe, státní podnik) podle své územní působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce
 • Poradenství k transformaci způsobu provozování vodovodů a kanalizací – Svitavsko
  Město Svitavy
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování
 • Posouzení vlastnicko provozovatelských vztaků k vodohospodářské infrastruktuře v městě Jihlava
  Město Jihlava
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování
 • Zpracování dokumentace ochranných pásem v povodí vodní nádrže Švihov na Želivce
  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodohospodářské plánování a koncepce
 • Provádění technickobezpečnostního dohledu na vodárenské soustavě Pístovské rybníky
  Vodárenská akciová společnost, a. s.
  neuvedeny

  Předmětem zakázky je TBD na vodárenské soustavě Pístovské rybníky. Jedná se o 3 nádrže III. kategorie a 2 nádrže IV. kategorie.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  TBD nad vodními díly
 • Technická pomoc a konzultační činnost pro Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, Dunaje a Odry
  Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ČR
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Legislativa a státní správa
 • Analýza problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv v rámci OPŽP
  Ministerstvo životního prostředí ČR
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Legislativa a státní správa
 • Analýza finančních toků ve vodním hospodářství
  Ministrstvo zemědělství ČR
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Legislativa a státní správa
 • Provádění technickobezpečnostního dohledu nad vyrovnávací nádrží Meziboří
  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
  neuvedeny

  Předmětem zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu nad vyrovnávací nádrží Meziboří (VD III. kategorie).

  Výpis poskytnutých služeb : 
  TBD nad vodními díly
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001