Služby Investiční výstavba Příprava staveb, inženýring

  Příslušné reference

 

Investiční proces je velmi složitou a proměnlivou kategorií. Je to směs ekonomických, technických a právních činností, které vedou k dobrému výsledku pouze v případě, jsou-li vykonávány komplexně a s jasným cílem.
Řízení takového procesu je mnohem složitější, než se na první pohled může zdát.

 

Tuto práci je rozumné svěřit profesionální firmě. Mnozí se o tom přesvědčí až ve chvíli, kdy škody jsou již neodvratné.

 

investicni_vystavba_priprava_staveb_inzenyring


VRV a. s. vychází při zajišťování této služby ze zkušeností, které načerpala za desítky let činnosti v oboru na stovkách staveb, kde zastupovala investora. Je k této činnosti plně vybavena personálně i technicky, dokáže být na cestě k cíli vždy aktivním činitelem.

 

Před zahájením stavby:

 • analýza potřeb zákazníka a návrh variant řešení
 • konzultační služby a odborné posudky
 • koncepční studie v oblasti vodního hospodářství
 • vypracování investičních záměrůzpracování studií proveditelnosti
 • zajištění plánu BOZP a činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby dle zák.č. 309/2006 Sb.
 • zajištění projektové přípravy staveb
 • zajištění komplexní územní přípravy včetně majetkoprávního vypořádání
 • inženýrská činnost v průběhu územního a stavebního řízení
 • pomoc při zajištění finančních zdrojů
 • ekonomické poradenství, finanční projekty a analýzy
 • příprava žádostí o podporu z domácích i zahraničních zdrojů
 • organizace veřejných soutěží při výběru zhotovitelů
 • odborná pomoc při uzavírání kontraktů s dodavateli

Při realizaci stavby:

 • koordinace dodavatelských prací
 • výkon technického dozoru investora (stavebníka) 
 • činnost koordinátora BOZP dle § 14 a § 18 zák. č. 309/2006 Sb.
 • cenová kontrola prací
 • zabezpečení funkce odpovědného geodeta investora
 • uplatňování práv ze závazkových vztahů, zastupování ve sporech
 • příprava a zajištění přejímacích řízení dokončené stavby
 • zajištění zpracování provozních předpisů a dokumentace skutečného provedení
 • účast při zkušebním provozu a jeho vyhodnocení
 • zabezpečení kolaudace dokončené stavby
 • zpracování technicko-ekonomického vyhodnocení dokončené stavby
 • odborná pomoc při uzavírání kontraktů s dodavateli
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001