[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

INŽENÝRING

 

Investiční proces je velmi složitou a proměnlivou kategorií. Je to směs ekonomických, technických a právních činností, které vedou k dobrému výsledku pouze v případě, jsou-li vykonávány komplexně a s jasným cílem.
Řízení takového procesu je mnohem složitější, než se na první pohled může zdát.

 

Tuto práci je rozumné svěřit profesionální firmě. Mnozí se o tom přesvědčí až ve chvíli, kdy škody jsou již neodvratné.

 

koupaliste_570


VRV a. s. vychází při zajišťování této služby ze zkušeností, které načerpala za desítky let činnosti v oboru na stovkách staveb, kde zastupovala investora. Je k této činnosti plně vybavena personálně i technicky, dokáže být na cestě k cíli vždy aktivním činitelem.

 

Před zahájením stavby:

  • analýza potřeb zákazníka a návrh variant řešení
  • konzultační služby a odborné posudky
  • koncepční studie v oblasti vodního hospodářství
  • vypracování investičních záměrůzpracování studií proveditelnosti
  • zajištění plánu BOZP a činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby dle zák.č. 309/2006 Sb.
  • zajištění projektové přípravy staveb
  • zajištění komplexní územní přípravy včetně majetkoprávního vypořádání
  • inženýrská činnost v průběhu územního a stavebního řízení
  • pomoc při zajištění finančních zdrojů
  • ekonomické poradenství, finanční projekty a analýzy
  • příprava žádostí o podporu z domácích i zahraničních zdrojů
  • organizace veřejných soutěží při výběru zhotovitelů
  • odborná pomoc při uzavírání kontraktů s dodavateli

Při realizaci stavby:

  • koordinace dodavatelských prací
  • výkon technického dozoru investora
  • činnost koordinátora BOZP dle § 14 a § 18 zák. č. 309/2006 Sb.
  • cenová kontrola prací
  • zabezpečení funkce odpovědného geodeta investora
  • uplatňování práv ze závazkových vztahů, zastupování ve sporech
  • příprava a zajištění přejímacích řízení dokončené stavby
  • zajištění zpracování provozních předpisů a dokumentace skutečného provedení
  • účast při zkušebním provozu a jeho vyhodnocení
  • zabezpečení kolaudace dokončené stavby
  • zpracování technicko-ekonomického vyhodnocení dokončené stavby
  • odborná pomoc při uzavírání kontraktů s dodavateli
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930