Projektování Kanalizace a ČOV

  Název zakázky
  Klient
  Inv. náklady
 • Kanalizace Radiměř
  Obec Radiměř
  142 mil. Kč

  Předmětem zakázky bylo vypracování projektu pro stavební povolení na výstavbu kanalizace a projektu pro územní rozhodnutí na kanalizační přípojky v obci Radiměř.


  Stavba zahrnovala kanalizační stoky a řady. Vzhledem ke konfiguraci terénu a roztroušené zástavbě v řešené oblasti nebylo možné odvést splaškové vody pouze gravitačně, proto jsou některé lokality odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace. Kanalizace je zaústěna do kanalizačního systému Hradce nad Svitavou zakončeného ČOV Svitavy.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Kanalizace a vodovod Příbram – DSP
  Město Příbram
  122 mil. Kč

  Zpracovaní projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov, Lazec, Kozičín, Rekonstrukce a výstavba vodovodu“ a zároveň výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Příprava staveb, inženýring | 
  Zásobování vodou | 
  Kanalizace a ČOV
 • ČOV a Kanalizace Pchery – DUR,DSP (objednatel obec Pchery)
  Obec Pchery
  94 mil. Kč

  Pchery kanalizace a ČOV čistírna odpadních vod pro 2000 EO. Kanalizační síť DN 250-300 v roszashu cca 11 km.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • ČOV a Kanalizace Načeradec – DSP
  Obec Načeradec
  74 mil. Kč

  Předmětem projketu je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci Kanalizace a ČOV Načeradec.


  Rozsah navrhovaných kanalizačních stok oddílné splaškové kanalizace vychází z návrhu DUR a činí DN 300 je 5 058,3 m, z DN 400 je 679,1 m, rozsah navrhovaných výtlačných řadů PE 80 je 281 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nezbytné vybudovat  čerpací stanice na navrhovaném kanalizačním systému.


  Projekt ČOV s kapacitou cca 590 EO zpracovala společnost EKO-EKO.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Nové Město pod Smrkem - Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě - DUR, DSP
  Město Nové Město pod Smrkem
  72 mil. Kč

  Stavba zahrnovala výstavbu a rekonstrukci kanalizačního potrubí, vybudování výtlaku a 5 čerpacích stanic.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Koterov odkanalizování a přeložka vodovodu
  Statutární město Plzeň
  70 mil. Kč

  Splašková kanalizace (cca 2,7km DN 250-400), dešťové kanalizace (cca 2,6km DN 250-500) nahrazující stávající kanalizaci s volnou výustí. Kanalizační přípojky v celé obci. Stavba dále obsahuje přeložku vodovodu (cca 1,1km DN 80-150) v cca polovině obce.Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení a výběr zhotovitele. Inženýring v přípravě stavby. Výkon autorského dozoru při realizaci.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Příprava staveb, inženýring | 
  Zásobování vodou | 
  Kanalizace a ČOV
 • Kanalizace Bělá, Radim
  Město Luže
  54 mil. Kč

  Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě v městě Luže – jedná se o napojení 2 místních částí – místní část Radim a místní část Bělá. Celková délka nově navržené kanalizace Bělá je 3577,4 m, celková délka nově navržené kanalizace Radim je 3681,4 km. Projektová dokumentace řeší domovní přípojky na veřejných prostranstvích určených pro připojení stávajících objektů. Jejich umístění v situaci a délka jsou orientační, přesné umístění bude upřesněno v dalších stupních dokumentace – délka přípojek cca 880 m.Dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby.Realizace.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Kanalizace Lázně Libverda
  HOCHTIEF VSB a.s. divize 1 o.z.
  40 mil. Kč

  Předmětem projektu bylo zpracování DSP pro splašková kanalizaci v Lázních Libverda.


  Stavba zhrnovala rekonstrukci výkopovou metodou v lázeňském území s prameny léčivých vod, kde byla

  stávající splašková kanalizace významně poškozena průchodem povodní v srpnu 2010.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Hejnice - kanalizace - DUR, DSP
  Město Hejnice
  35 mil. Kč

  Jedná se o následující činnosti spojené s vybudováním cca 5 km kanalizace:

  1. Geodetické zaměření
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  3. Geologický průzkum v místě významných objektů na navrhovaném kanalizačním systému
  4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
  5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
  7. Činnost spojená s podáním žádosti o dotaci
  Výpis poskytnutých služeb : 
  Dotace, finanční analýzy | 
  Příprava staveb, inženýring | 
  Kanalizace a ČOV
 • Odkanalizování Koterova
  Statutární město Plzeň
  neuvedeny

  DUR, DSP, DPS

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001