[popis této služby] [tisk]

REFERENCE

KANALIZACE A ČOV

Název zakázky Klient Investiční
náklady
Kanalizace Radiměř Obec Radiměř 142 mil. Kč

Předmětem zakázky bylo vypracování projektu pro stavební povolení na výstavbu kanalizace a projektu pro územní rozhodnutí na kanalizační přípojky v obci Radiměř.

 

Stavba zahrnovala kanalizační stoky a řady. Vzhledem ke konfiguraci terénu a roztroušené zástavbě v řešené oblasti nebylo možné odvést splaškové vody pouze gravitačně, proto jsou některé lokality odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace. Kanalizace je zaústěna do kanalizačního systému Hradce nad Svitavou zakončeného ČOV Svitavy.

Výpis poskytnutých služeb : 
Kanalizace a ČOV
Kanalizace a vodovod Příbram – DSP Město Příbram 122 mil. Kč

Zpracovaní projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov, Lazec, Kozičín, Rekonstrukce a výstavba vodovodu“ a zároveň výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

Výpis poskytnutých služeb : 
Inženýring | 
Zásobování vodou | 
Kanalizace a ČOV
ČOV a Kanalizace Pchery – DUR,DSP (objednatel obec Pchery) Obec Pchery 94 mil. Kč

Pchery kanalizace a ČOV čistírna odpadních vod pro 2000 EO. Kanalizační síť DN 250-300 v roszashu cca 11 km.

Výpis poskytnutých služeb : 
Kanalizace a ČOV
ČOV a Kanalizace Načeradec – DSP Obec Načeradec 74 mil. Kč

Předmětem projketu je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci Kanalizace a ČOV Načeradec.

 

Rozsah navrhovaných kanalizačních stok oddílné splaškové kanalizace vychází z návrhu DUR a činí DN 300 je 5 058,3 m, z DN 400 je 679,1 m, rozsah navrhovaných výtlačných řadů PE 80 je 281 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nezbytné vybudovat  čerpací stanice na navrhovaném kanalizačním systému.

 

Projekt ČOV s kapacitou cca 590 EO zpracovala společnost EKO-EKO.

Výpis poskytnutých služeb : 
Kanalizace a ČOV
Nové Město pod Smrkem - Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě - DUR, DSP Město Nové Město pod Smrkem 72 mil. Kč

Stavba zahrnovala výstavbu a rekonstrukci kanalizačního potrubí, vybudování výtlaku a 5 čerpacích stanic.

Výpis poskytnutých služeb : 
Kanalizace a ČOV
Koterov odkanalizování a přeložka vodovodu Statutární město Plzeň 70 mil. Kč

Splašková kanalizace (cca 2,7km DN 250-400), dešťové kanalizace (cca 2,6km DN 250-500) nahrazující stávající kanalizaci s volnou výustí. Kanalizační přípojky v celé obci. Stavba dále obsahuje přeložku vodovodu (cca 1,1km DN 80-150) v cca polovině obce.Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení a výběr zhotovitele. Inženýring v přípravě stavby. Výkon autorského dozoru při realizaci.

Výpis poskytnutých služeb : 
Inženýring | 
Zásobování vodou | 
Kanalizace a ČOV
Kanalizace Bělá, Radim Město Luže 54 mil. Kč

Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě v městě Luže – jedná se o napojení 2 místních částí – místní část Radim a místní část Bělá. Celková délka nově navržené kanalizace Bělá je 3577,4 m, celková délka nově navržené kanalizace Radim je 3681,4 km. Projektová dokumentace řeší domovní přípojky na veřejných prostranstvích určených pro připojení stávajících objektů. Jejich umístění v situaci a délka jsou orientační, přesné umístění bude upřesněno v dalších stupních dokumentace – délka přípojek cca 880 m.Dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby.Realizace.

Výpis poskytnutých služeb : 
Kanalizace a ČOV
Kanalizace Lázně Libverda HOCHTIEF VSB a.s. divize 1 o.z. 40 mil. Kč

Předmětem projektu bylo zpracování DSP pro splašková kanalizaci v Lázních Libverda.

 

Stavba zhrnovala rekonstrukci výkopovou metodou v lázeňském území s prameny léčivých vod, kde byla

stávající splašková kanalizace významně poškozena průchodem povodní v srpnu 2010.

Výpis poskytnutých služeb : 
Kanalizace a ČOV
Hejnice - kanalizace - DUR, DSP Město Hejnice 35 mil. Kč

Jedná se o následující činnosti spojené s vybudováním cca 5 km kanalizace:

  1. Geodetické zaměření
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  3. Geologický průzkum v místě významných objektů na navrhovaném kanalizačním systému
  4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
  5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
  7. Činnost spojená s podáním žádosti o dotaci
Výpis poskytnutých služeb : 
Inženýring | 
Dotace, finanční analýzy | 
Kanalizace a ČOV | 
Geodetické služby
Odkanalizování Koterova Statutární město Plzeň neuvedeny

DUR, DSP, DPS

Výpis poskytnutých služeb : 
Kanalizace a ČOV
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930