[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

KANALIZACE A ČOV

 

Řešení projektů provádíme ve všech projekčních stupních - studie, investiční záměr, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a realizační dokumentace.

 

kanalizace-tunel

 

Nabízíme zpracování:

 • studie proveditelnosti, technickoekonomické studie
 • digitální pasporty stokových sítí
 • projekční návrhy splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a ČOV
 • návrhy vodohospodářských objektů - čerpací stanice odpadních vod, odlehčovací komory
 • projekty kanalizačních přípojek
 • provozní řády kanalizací a ČOV, kanalizační řády
 • generely a optimalizace kanalizačních systémů pro splaškové a srážkové vody
 • aplikace matematického modelování vodohospodářských problémů
 • rekonstrukce kanalizačních systémů a ČOV (komplexní projekční příprava)
 • průzkumy a vyhodnocení stávajícího stavu kanalizačního systému
 • posudky návrhů kanalizačních systému a ČOV pro potřeby SFŽP, ministerstev apod.
 • zpracování návrhů na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
 • v rámci realizace stavby zajistíme autorský dozor projektanta
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930