Úvod O společnosti

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři - fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy svých zákazníků.

 

2020-01_domecek

 

Služby poskytované naší společností jsou komplexní a jsou schopny pokrýt veškeré požadavky zákazníka. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, až po veřejnoprávní projednání staveb.

 

Dále zahrnují zajištění tendrových dokumentů, odborné poradenství při zadávacím a koncesním řízení včetně sjednání smluv a inženýring v průběhu realizace, technický dozor investora, související geodetické práce a zajištění funkce koordinátora BOZP až po konečné vyhodnocení a vypořádání všech povinností stavebníka. VRV a.s. má také rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby nebo supervizí. Máme rozsáhlé zkušenosti se zpracováním a předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů.

 

Zajišťujeme rovněž výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, úpravu stávajících provozních smluv a vyplnění finančního modelu včetně projednání.

 

Projektová činnost zahrnuje celou šíři odborných projektových prací od studií až po prováděcí projekty a autorský dozor. Zabýváme se modelováním vodohospodářských problémů, plánováním v oblasti vod, zpracováním digitálních povodňových plánů a. komplexních pozemkových úprav.

 

Dále poskytujeme konzultační služby v široké škále oborů vodního hospodářství a životního prostředí, právní služby, zajišťujeme technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie.

 

V naší společnosti pracuje přibližně 160 kmenových zaměstnanců, z toho 75% vysokoškolsky vzdělaných v oboru stavebním, vodohospodářském, strojním, elektrotechnickém, ekonomickém, ekologickém, právním a zeměměřičském. Významná část zaměstnanců disponuje osvědčením České komory autorizovaných inženýrů a techniků, případně dalšími oborovými oprávněními. VRV a. s. se může opřít i o široký okruh externích spolupracovníků v celé řadě dalších oblastí.

 

VRV a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů, dále členem SOVAKČeské vědeckotechnické vodohospodářské společnostiAsociace čistírenských expertů Českého přehradního výboru.

 2020-01_domecek-2

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001