[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

 

Oddělení zásobování vodou projekční skupiny VRV a. s. zajistí veškeré kroky od identifikace problému, přes vypracování studie proveditelnosti a investičního záměru až po projektovou dokumentaci ve všech stupních přípravy.

 

potrubi-voda_570

 

Nabízíme tyto práce:

 • bilanční, srovnávací, technickoekonomické studie
 • programy rozvoje vodovodů a kanalizací
 • generely a optimalizace vodovodních systémů
 • digitální pasporty vodárenských systémů
 • aplikace matematického modelování vodohospodářských problémů
 • návrhy vodovodů (přiváděcí řady, rozvodné sítě atd.)
 • rekonstrukce vodovodů (přiváděcí řady, rozvodné sítě atd.)
 • návrhy vodohospodářských objektů (vodojemy, čerpací stanice)
 • řešení zdrojů pitné vody – jímací objekty, prameniště, atd.
 • řešení ochranných pásem vodních zdrojů
 • návrhy úpraven vody
 • projekty vodovodních přípojek
 • provozní řády vodárenských systémů
 • v rámci realizace stavby zajistíme autorský dozor projektanta

Veškerou dokumentaci dokážeme zpracovat v následujících stupních :

 • studie proveditelnosti
 • investiční záměry
 • dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr zhotovitele
 • realizační dokumentace
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930