Služby Investiční výstavba Koordinátor BOZP

  Příslušné reference

(bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi)

 

Koordinátor BOZP je osoba odborně způsobilá dle § 14 zákona 309/2006 Sb. Zajistit tuto pozici na stavbách splňujících požadavky zákona 309/2006 Sb. je dle zmíněného zákona povinen investor stavby. U většiny staveb se na staveništi bude pohybovat více než jeden zhotovitel, což je typická situace (kromě dalších případů stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. ), která nutí investora ke jmenování koordinátora  BOZP. Naše společnost se na základě těchto požadavků na investory staveb dle zákona 309/2006 Sb. rozhodla rozšířit své působení ve stavebnictví o činnost koordinátora BOZP. V reakci na požadavky investorů pro ně nabízíme výkon odborně způsobilých koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

 

investicni_vystavba_bozp

 

Činnosti koordinátora BOZP

 

Přípravná fáze staveb:

 • zpracování plánu BOZP
 • zpracování přehledu souvisejících právních předpisů pro daný typ stavby
 • vypracování ohlášení stavby OIP po dohodě s investorem potřeb zákazníka a návrh variant řešení

Realizační fáze staveb:

 • koordinuje spolupráci mezi dvěma a více zhotoviteli
 • dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy
 • kontroluje, zda jsou práce prováděny podle plánu BOZP
 • prokazatelně upozorňuje příslušné odpovědné osoby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu životního prostředí a požaduje sjednání nápravy
 • průběžně informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 • kontroluje realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů
 • navrhuje technická a organizační opatření vhodná z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, avšak respektující šetrný přístup k životnímu prostředí
 • identifikuje nebezpečí a vyhodnocuje rizika, které se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001