Projektování

  Název zakázky
  Klient
  Inv. náklady
 • Pražská protipovodňová opatření
  Magistrát hl. m. Prahy
  3 246  mil. Kč

  Předmětem zakázky je inženýrská činnost na přípravu a realizaci projektu .Projekt představuje protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy, která zabezpečují ochranu obyvatel i majetku před povodněmi na Vltavě a Berounce na celém území města. Projekt je rozdělen podle chráněných území na 8 etap - Staré město a Josefov; Malá strana a Kampa; Libeň a Karlín; Holešovice a Stromovka; Výtoň, Podolí a Smíchov; Zbraslav a Radotín; Troja; Modřany.

  Jednotlivé etapy zahrnují výstavbu kotvení pro mobilní hrazení, mobilní hrazení, pevná hrazení i trvale zabudovaná opatření, které zabraňují vniknutí povodňové vody do města a kanalizační sítě.

  Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2005 a 2010.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace | 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Kolín - průmyslová zóna Ovčáry
  Město Kolín
  2 400  mil. Kč

  Předmětem zakázky je inženýrská činnost na projektu. Projekt zahrnoval soubor staveb města Kolín na výstavbu infrastruktury pro Průmyslovou zónu Kolín – Ovčáry, včetně jejich časové koordinace s výstavbou areálu TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile).


  Stavba zahrnovala zejména:

  • Terénní úpravy o rozloze 160 ha
  • Průmyslová ČOV s kapacitou 4 380 m3/den
  • Kanalizace v délce 2,5 km
  • Retenční nádrž o kapacitě 70 000 m3
  • Plynovod v délce 6 km
  • Telekomunikační vedení
  • vedení 110kV včetně rozvodny 110kV/22kV
  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace
 • ÚOCHB - Rekonstrukce budov a dostavba areálu
  ÚOCHB AV ČR
  2 100  mil. Kč

  Předmětem projektu byla rekonstrukce budov ÚOCHB a výstavbua nové budovy, propojené s historickou budovou ÚOCHB. Rekonstrukce a dostavba areálu probíhala při zachování funkčnosti jednotlivých pracovišť, umístěných ve stávajícím areálu, po celou dobu realizace projektu. Proto rekonstrukce a dostavba areálu probíhala etapovitě. S VRV a.s. byla uzavřena Mandátní smlouva na zajištění výkonu funkce projektového manažera pro následující realizační fáze: a) v předrealizační fázi (zpracování manuálu projektu a systémových dokumentů pro řízení projektu) b) v realizační fázi - organizace, řízení a kontrola stavebního procesu c) v ve fázi přejímek - zavedení systému, kontrola, organizace přejímek a pomoc při kolaudačním řízení d)činnosti po předání stavby Lhůta výstavby 3,5 roku.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace
 • Bratislava - protipovodňová ochrana
  Slovenský vodohospodárský podnik š.p.
  770  mil. Kč

  Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval návrh a realizaci  protipovodňové ochrany na obou Březích Dunaje v Bratislavě a na přilehlé části řeky Moravy v 8 lokalitách. Dále projekt zahrnoval dodávku měřícího zařízení s plavidlem.

  Cíklem opatření je zajistit ochranu na průtok Q1000 + 0,5 m, v místech mimo městské centrum na Q100 + 0,5 m.

  Jedná se o zvýšení linie nábřeží vybudováním nových ochranných zídek převážně v kombinaci s nasazeným mobilním hrazením. Součástí je i levobřežní hráz odpadového kanálu pod VD Gabčíkovo podzemní těsnící stěnou s návodním těsněním fólií. V místech, kde to dovolují prostorové poměry, je ochrana zajišťována zemními hrázemi případně s mobilním hrazením. Ochrana je doplněná podzemními těsnícími stěnami.

  Akce byla oceněna stavbou roku 2011 (SR) - cenou primátora hlavního města Slovenské rupubliky Bratislavy.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Mšeno - Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků
  Pöyry Environment a.s., HYDROPROJEKT CZ a.s., AZ CONSULT spol. s r.o.
  741  mil. Kč

  Předmětem zakázky je zajištění vydání veškerých stavebních povolení či jiných správních rozhodnutí nutných pro následnou realizaci díla. Dále kompletní zajištění majetkoprávních vztahů se všemi vlastníky a uživateli nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, projednání.

  Projekt zahrnoval převod povodňových průtoků přes VD Mšeno zkapacitněním stávajících štol a vytvoření nové odpadní štoly z nádrže. Tato štola bude zaústěna do koryta Lužické Nisy až pod nejdůležitější zástavbu v centru města. Soubor navrhovaných opatření má za účel rovněž zvýšení transformační kapacity stávající nádrže pro snížení povodňových průtoků na Lužické a Bílé Nise. Operativním řízením a předvypuštěním této nádrže lze tak přispět i ke snížení povodňových průtoků na Lužické Nise pod městem Jablonec nad Nisou, kde vodní tok prochází další hustě osídlenou oblastí.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Vodohospodářské investice města Úvaly
  Město Úvaly
  600  mil. Kč

  Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

  Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.


  Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace | 
  Zásobování vodou
 • Monitoring a rekonstrukce pozorovací sítě ČHMÚ
  Český hydrometeorologický ústav
  509 mil. Kč

  V souvislosti s novými požadavky na sledování hydrosféry, dané zejména Rámcovou směrnicí 2000/60/ES, bylo pro Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zajištěno prověření stávajících objektů celoplošných pozorovacích sítí podzemních vod (vrty, prameny - cca 2 000 objektů) a povrchových vod (limnigrafické stanice), na jehož výsledky navázala inženýrská příprava vč. majetkoprávního vypořádání a následně i rekonstrukce a doplnění potřebných objektů i jejich měřících a komunikačních zařízení. Vlastní rekonstrukce sítí proběhla v letech 2005 – 2008 v rámci projektu „Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi o životním prostředí v ČR“ s celkovými náklady přes 509 mil. Kč. Součástí projektu bylo i potřebné dovybavení ČHMÚ měřící a výpočetní technikou. Při realizaci projektu společnost VRV působila jako generální zmocněnec ČHMÚ, což zahrnovalo komplexní řízení, sledování a dokumentování průběhu projektu, výkon technického dozoru na jednotlivých stavbách vč. zajištění jejich kolaudací a zpracování závěrečné zprávy pro Evropskou komisi.

  Vedle tohoto rozsáhlého projektu průběžně probíhá udržování sítě pro pozorování povrchových vod a její doplňování o další potřebné objekty, což představuje zajištění projektové a inženýrské přípravy i dozoru při jejich realizaci.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace
 • VWS Memsep - Elektrárna Ledvice
  VWS MEMSEP s.r.o.
  500  mil. Kč

  Výkon funkce SITE MANAGERA na projekt OB11 - CHÚV - Elektrárna Ledvice Činnost obsahovala: Odbornou a technickou pomoc při přípravě projektu, výkon technického dozoru nad realizací stavby

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace
 • Zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová
  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
  306 mil. Kč

  Studie zajištění náhradního zdroje surové vody pro ÚV Březová.Úprava technologie, nové výtlačné řady v délce 5,8km DN600-DN700,odběrný objekt a ČS Tuhnice.Zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu pro územní rozhodnutí pro přívodní řad vrch Sokolák ÚV Březová 3,35km DN 600.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Suchá nádrž Dubnice-Ještědský potok
  Povodí Ohře s.p.
  273 mil. Kč

  Jedná se o návrh suché nádrže Dubnice na Ještědském potoce v ř.km. 3,0. Hráz je navržena jako zemní sypaná homogenní. Retenční objem 2,696 mil. m3. Kóta koruny 332,5 m n.m. Hráz je navržena pro transformaci povodňových průtoků až do výše Q100. Dokumentace pro územní rozhodnutí.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže | 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany
  Zájmové sdružení obcí Přivaděč Javorník - Benešov
  259 mil. Kč

  Hydraulický posudek,návrh optimálních technických řešení.Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodní ,projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační projektové dokumentace -na výstavbu vodovodu a souvisejících objektů (vodojemu, čerpací stanice, šachty kalníkové, vzdušníkové). Vodovod začíná v odběrné štoje Javorník a končí ve městě Benešov napojením do VDJ Šiberna. Po trase vodovodu jsou odbočky do dalších VDJ. V obci Čtyřkoly jsou z něj napojeny i domovní přípojky. Součástí projektu je výstavba vodojemu 2x2500m3 u čerpací stanice Podmračí, která je posílena pro dosažení vyšších průtoků Q=240l/s při H=120m. Vodovod je navržen v dimenzi DN500 v délce cca 15Km. Dále jsou v projektu použity dimenze DN250, 200, 150, 80 na ostatní přiváděcí řady, propoje stávajících šachet, řadů a DN25 na domovní přípojky. Výkon autorského dozoru při realizaci.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace | 
  Zásobování vodou
 • Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou
  Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
  213 mil. Kč

  Studie zásobování pitnou vodou.Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a provádění stavby.Vodovodní řad DN 300 délka 14503 m, DN 200 délka 4714 m, VDJ 2 x 200m3, rekonstrukce VDJ 2x 1000 m3, ČS Zbraslav.Baně Q=70 l/s H =120 m, ČS Černolice Q = 60 l/s H55 m, ČS Mníšekpod Brdy Q = 15 l/s, H = 60 m.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Zabezpeční přívodu surové vody pro ÚV Plav
  Jihočeský vodárenský svaz
  208 mil. Kč

  Studie variantního zásobení surovou vodou ÚV Plav.Tvorba hydraulického modelu.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě příložného potrubí ke stávajícímu vodovodu s dimenzí DN 1200 pro II. etapu - délka 1,4 km a III. etapu délka 3,5 km.Inženýrská činnost při projednání ÚR.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Skupinový vodovod CHOPOS
  Svazek obcí CHOPOS
  188 mil. Kč

  Zpracování změny PRVKUK Středočeského kraje pro nadobecní Skupinový vodovod Vranov-Ostředek a obce Teplýšovice,Struhařov,Divišov.Zpracování hydraulické analýzy a matematického modelu, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení , na výstavbu vodojemu 2x300m3, vodovodních řadů De50a310,návrh ČS ze štolového přivaděče ze Želivky a ATS v obci Čeňovice, délka jednotlivých potrubí De 50-110 23 957m,De 160-11 471m,De 180-3013m,De 225-6481m,De315 164m.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Kanalizace Radiměř
  Obec Radiměř
  142 mil. Kč

  Předmětem zakázky bylo vypracování projektu pro stavební povolení na výstavbu kanalizace a projektu pro územní rozhodnutí na kanalizační přípojky v obci Radiměř.


  Stavba zahrnovala kanalizační stoky a řady. Vzhledem ke konfiguraci terénu a roztroušené zástavbě v řešené oblasti nebylo možné odvést splaškové vody pouze gravitačně, proto jsou některé lokality odkanalizovány pomocí tlakové kanalizace. Kanalizace je zaústěna do kanalizačního systému Hradce nad Svitavou zakončeného ČOV Svitavy.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Protipovodňová opatření na Litavce - úsek Králův Dvůr
  Povodí Vltavy, státní podnik
  128 mil. Kč

  x

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Tábor -PPO a revitalizace nábřeží Lužnice
  Město Tábor
  126 mil. Kč

  Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu Lužnice v úseku 40,25-41,3km byla zaměřena na oživení břehu odstraněním stávajícího opevnění, zmírnění příčného sklonu břehů odtěžením přebytečné zeminy a vybudováním pří břehové pěšiny. K zajištění stability stávajícího terénu byla realizována statická stěna s protipovodňovou funkcí pro návrhový průtok.Stěna tvořena z pilot,želbet.zdi s kamenným obkladem.Součástí PPO je i opatření na kanalizační síti města.Práce VRV a.s.- studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení,výběr zhotovitele a realizace stavby,autorský dozor.Digitální povodňový plán, inženýrská činnost, koordinátor BOZP.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže
 • Kanalizace a vodovod Příbram – DSP
  Město Příbram
  122 mil. Kč

  Zpracovaní projektové dokumentace na akci „Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov, Lazec, Kozičín, Rekonstrukce a výstavba vodovodu“ a zároveň výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou | 
  Kanalizace a ČOV
 • Zvýšení retenční funkce vodního díla Labská
  Povodí Labe, státní podnik
  106 mil. Kč

  Realizovaná rekonstrukce spodních výpustí v obtokovém tunelu vodního díla Labská spočívá v nahrazení pěti původních výpustí DN 1100 délky cca 10 m dvěma kapacitními výpustěmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800 s novými regulačními uzávěry, které odpovídají požadavkům platných norem a vyhlášek a umožní spolehlivé převádění od průtoků minimálních do průtoků povodňových. Výroba nových technologických prvků proběhla mimo staveniště a jejich montáž probíhala postupně s prováděním přípravných stavebních pracích. Práce byly zahájeny složitou instalací ocelových nátokových trubních profilů na návodní straně obtokového tunelu. Instalaci provedli potápěči pod vodou v hloubce 20 m a následovalo provedení podvodní betonáže návodních bloků (návodních předzátek), do kterých byly nátokové profily zabudovány. Instalované nátoky byly po celou dobu stavby zatěsněny a veškeré bourací práce, demontáže a nové instalace v obtokovém tunelu probíhaly pod jejich ochranou.


  Po komplikovaném provedení projektovaného zkapacitnění obtokového tunelu a vybourání původních výpustí směrem k návodní straně hornickým způsobem, bylo instalováno a zabudováno nové potrubí spodních výpustí včetně instalace nových regulačních uzávěrů. Na časový průběh a realizaci prací prováděných hornickým způsobem včetně následného ekonomického dopadu měla zásadní vliv neočekávaně velká tvrdost zastiženého skalního prostředí a vyžádala si projektovou změnu realizovaných podpůrných konstrukcí v obtokovém tunelu.


  Součástí technologie spodních výpustí je navazující nové vystrojení přístupové šachty hluboké 25 m umožňující bezpečný přístup pro obsluhu vodního díla do strojovny uzávěrů z domku hrázného včetně provedení nové elektroinstalace, ventilace, nového potrubí limnigrafu a napojení ovládání zařízení do nového řídícího systému vodního díla. Po dokončení instalace nové technologie se strojovna uzávěrů spodních výpustí v obtokovém tunelu uzavřela provedením nové železobetonové povodní stěny (zátky) s instalovanými segmentovými uzávěry regulujícími výtok ze spodních výpustí.


  Na konstrukci povodní zátky navázala realizace odtokových betonových konstrukcí (vývar a dno) v celé délce odtokového tunelu až k výtokovému portálu v podhrází. Součástí rekonstrukce spodních výpustí je i řešení nových česlí na vtokovém objektu (portálu) obtokového tunelu na návodní straně hráze.

  Z důvodu zajištění dostatečné kapacity stávajících bezpečnostních přelivů je v rámci rekonstrukce vodního díla realizováno zajištění jejich ochrany před vniknutím splavenin, které může mít za následek snižováním jejich kapacity případným ucpáním naplaveninami. Na výtoku z obtokového tunelu v podhrází je součástí realizované rekonstrukce oprava kamenných břehových zdí s ohledem na prováděné úpravy zkapacitnění spodních výpustí na vodním díle.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Vodovod Kácov - DSP,DVZ
  Městys Kácov
  100 mil. Kč

  Jedná se o vypracování dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby. Celkem se jedná o 14 km vodovodního potrubí, nový vodojem Kácov s kapacitou 250 m3, rozšíření vodojemu Chabeřice o 50 m3 a výstavbu zesilovací čerpací stanice Holšice. Vodojemy i čerpací stanice jsou podzemní objekty s nadzemní vstupní částí. Zdrojem vody je přivaděč Chabeřice vedený z čerpací stanice Zruč nad Sázavou.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi, studie proveditelnosti
  Povodí Ohře s.p.
  100 mil. Kč

  Navržení řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na Ploučnici, Panenském potoce, Šporce, Robečském potoce, Svitavce a na dalších vybraných vodních tocích v povodí Ploučnice. Každé opatření je posuzováno z hlediska protipovodňového efektu, vlastnických vztahů, investičních nákladů, vlivu na životní prostředí atd. Výstupem studie je soustava opatření, které mají požadovaný protipovodňový afekt a zároveň splňují požadavky na ochranu přírody, vlastníků atd.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže | 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • ČOV a Kanalizace Pchery – DUR,DSP (objednatel obec Pchery)
  Obec Pchery
  94 mil. Kč

  Pchery kanalizace a ČOV čistírna odpadních vod pro 2000 EO. Kanalizační síť DN 250-300 v roszashu cca 11 km.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Bílina - Všechlapy rekonstrukce přivaděče
  Severočeská vodárenská společnost a.s.
  89 mil. Kč

  Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační. Předmětem je nový přivaděč v úseku: AŠ Chudeřice do čerpací stanice Všechlapy u obce Všechlapy. Přiváděcí řad z Bíliny do Všechlap začíná napojením na stávající potrubí DN500 za AŠ Chudeřice. Přiváděcí řad končí napojením na stávající potrubí DN500 před stěnou čerpací stanice Všechlapy u obce Všechlapy. Potrubí v délce 5 753 m je navrženo v dimenzi DN500. Současně se stavbou přivaděče je navržena v Chotějovicích výměna stávajícího rozváděcího řadu TL DN60 včetně všech domovních přípojek.Realizováno.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Město Sázava - protipovodňová opatření
  Povodí Vltavy, státní podnik
  87 mil. Kč

  Naše společnost zajišťovala technický dozor investora pro Povodí Vltavy, státní podnik v období realizace stavby od 02/2017 do 08/2019 v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“.


  Protipovodňová opatření v intravilánu města Sázava mají úroveň ochrany Q100 + 0,3 m, celková délka liniových opatření je téměř 1,2 km. Celkové investiční náklady činí 86 653 841,-Kč bez DPH.


  Byly vybudovány tyto hlavní protipovodňové prvky:

  • levobřežní železobetonová nábřežní zeď s kamenným obkladem v celkové délce 450 m s navazujícím opevněním břehu kamenným záhozem, v části opatřená na koruně mobilním hrazením, součástí je navýšení nábřežních zdí Dojetřického potoka,
  • pravobřežní homogenní zemní hráz délky 613 m s podzemní těsnící štětovnicovou stěnou ukončenou na základové spáře hráze betonovým pasem, do které je vložena protipovodňová železobetonová zeď v délce 115 m.

  Součástí stavby byly environmentální úpravy starého koryta vodního toku se stabilizací dna příčnými prahy, čímž bylo spolu s výsadbou téměř tisíce stromů a keřů, se zpřístupněním starého koryta toku a pochozí komunikací v koruně hráze vytvořeno prostředí pro využití území pro volnočasové aktivity.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • ČOV a Kanalizace Načeradec – DSP
  Obec Načeradec
  74 mil. Kč

  Předmětem projketu je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci Kanalizace a ČOV Načeradec.


  Rozsah navrhovaných kanalizačních stok oddílné splaškové kanalizace vychází z návrhu DUR a činí DN 300 je 5 058,3 m, z DN 400 je 679,1 m, rozsah navrhovaných výtlačných řadů PE 80 je 281 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nezbytné vybudovat  čerpací stanice na navrhovaném kanalizačním systému.


  Projekt ČOV s kapacitou cca 590 EO zpracovala společnost EKO-EKO.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Nové Město pod Smrkem - Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě - DUR, DSP
  Město Nové Město pod Smrkem
  72 mil. Kč

  Stavba zahrnovala výstavbu a rekonstrukci kanalizačního potrubí, vybudování výtlaku a 5 čerpacích stanic.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Koterov odkanalizování a přeložka vodovodu
  Statutární město Plzeň
  70 mil. Kč

  Splašková kanalizace (cca 2,7km DN 250-400), dešťové kanalizace (cca 2,6km DN 250-500) nahrazující stávající kanalizaci s volnou výustí. Kanalizační přípojky v celé obci. Stavba dále obsahuje přeložku vodovodu (cca 1,1km DN 80-150) v cca polovině obce.Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení a výběr zhotovitele. Inženýring v přípravě stavby. Výkon autorského dozoru při realizaci.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou | 
  Kanalizace a ČOV
 • Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Kořensko - DSP
  Ředitelství vodních cest ČR
  55 mil. Kč

  Zajištění plavebníchních hloubek ve zdrži VD Kořensko - prohrábky koryta, úprava lagun, návrh bočních břehových hrázek, úprava brodového přepraviště, návrh plavebního značení.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže
 • Kanalizace Bělá, Radim
  Město Luže
  54 mil. Kč

  Stavba řeší výstavbu nové stokové sítě v městě Luže – jedná se o napojení 2 místních částí – místní část Radim a místní část Bělá. Celková délka nově navržené kanalizace Bělá je 3577,4 m, celková délka nově navržené kanalizace Radim je 3681,4 km. Projektová dokumentace řeší domovní přípojky na veřejných prostranstvích určených pro připojení stávajících objektů. Jejich umístění v situaci a délka jsou orientační, přesné umístění bude upřesněno v dalších stupních dokumentace – délka přípojek cca 880 m.Dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby.Realizace.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • PPO Benátky nad Jizerou - DUR
  Město Benátky nad Jizerou
  50  mil. Kč

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Benátkách nad Jizerou. Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí DUR na základě projednané a schválené Studie proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120. Je řešena protipovodňová ochrana města Benátky nad Jizerou.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže | 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • PPO Tábor - DUR
  Město Tábor
  49  mil. Kč

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Táboře. Předmětem zakázky bylo vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o zařazení do programu Mze ČR 129 120 „Podpora před povodněmi II“.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže | 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Kanalizace Lázně Libverda
  HOCHTIEF VSB a.s. divize 1 o.z.
  40 mil. Kč

  Předmětem projektu bylo zpracování DSP pro splašková kanalizaci v Lázních Libverda.


  Stavba zhrnovala rekonstrukci výkopovou metodou v lázeňském území s prameny léčivých vod, kde byla

  stávající splašková kanalizace významně poškozena průchodem povodní v srpnu 2010.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • VDJ Říčany
  Město Říčany
  40 mil. Kč

  Jedná se o výstavbu nového zemního vodojemu 2x1500m3. Vodojem se bude objemově doplňovat se stávajícím vodojemem Olivovna. Součástí stavby je vybudování nového odpadního potrubí, přípojky NN, přeložky kabelu NN. Vodojem je monolitická železobetonová konstrukce krabicového tvaru. Projektová dokumentace byla zhotovena ve stupni pro stavební povolení a ve stupni zadávací dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Realizováno.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Hejnice - kanalizace - DUR, DSP
  Město Hejnice
  35 mil. Kč

  Jedná se o následující činnosti spojené s vybudováním cca 5 km kanalizace:

  1. Geodetické zaměření
  2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
  3. Geologický průzkum v místě významných objektů na navrhovaném kanalizačním systému
  4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
  5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
  7. Činnost spojená s podáním žádosti o dotaci
  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Kanalizace Linhartice
  Obec Linhartice
  33 mil. Kč

  x

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace
 • Revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech
  Město Rokycany
  32 mil. Kč

  Revitalizace intravilánového toku spolu s architektonickým řešení povodňového parku, včetně mobiliáře.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby.Žádost o zajištění dotace.Inženýrská činnost při přípravě stavby.Výkon autorského dozoru při realizaci.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže
 • Volyně - Rekonstrukce úpravny vody Nišovice
  Město Volyně
  20 mil. Kč

  x

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace
 • Revitalizace Rakovského potoka
  Město Rokycany
  16 mil. Kč

  x

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace
 • Revitalizační úprava Rokytky v Nedvězí
  Hlavní město Praha
  15 mil. Kč

  Revitalizace Rokytky s ohledem na PPO, přeložka sítí, odstranění starého mostu a realizován nový most.Zpracování studie,hydraulického posouzení , dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení, provádění stavby.Výkon autorského a technického dozoru a koordinátora stavby při realizaci.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže
 • Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Nymburk a území ORP Nymburk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
  Město Nymburk
  14 mil. Kč

  x

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Úpravy přítoku a odtoku z provozního VDJ úpravny vody Želivka PD
  Želivská provozní s.r.o.
  12 mil. Kč

  Rekonstrukce vodovodu 2 x DN 300 v délce cca 2 x 850 m. Provádění bezvýkopově - zatahování potrubí HD PE. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby.Inženýrská činnost majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků, autorský dozor stavby.Realizováno.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Protipovodňová opatření včetně přírodě blízkých PPO Frýdlantsko
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko
  10 mil. Kč

  Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.

  Předmětem studie bylo zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území Mikroregionu Frýdlantsko systémem přírodě blízkých opatření (zatravnění, průlehy,suché nádrže,nádrže,zkapacitnění toků,revitalizace toků, úpravy objektů na tocích,liniové ochrany,technická opatření..) na území 18ti obcí.Byly zpracovány hydrodynamické modely,včetně map záplavových území.Dále byla pro toky v zájmovém území hydromorfologická analýza dle metodiky MŽP ČR (komplex.řešení PP a protierozní opatření přírodě blízkými opatřeními).Proveden výpočet erozního smyvu aerozního opatření zem.půdy a stanoven hydrický potenciál zem. a lesní půdy.Navržená opatření projednána s vlastníky pozemků,uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách.Byl zpracován výpočet efektivity navržených opatření (Metodika posuzování PPO navržených v II.etapě programu  "Prevence před povodněmi".Pro navrhovaná opatření byla zpracována a projednána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí se všemi požadovanými průzkumy.
  Výpis poskytnutých služeb : 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • DSP - Opatření ke zlepšení morfologie vodních toků a zprůchodnění migračních bariér v povodí Vltavy
  Povodí Vltavy, státní podnik
  10  mil. Kč

  Zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu 2 rybích přechodů na Blanice ve Vlašimi a revitalizaci slepeho ramene na Zlatém potoce u Vitějovic. Akce zahrnovala výstavbu rybích přechodů přírodě blízského typu na Blanici ve Vlašimi - u Kamenného mostu - u Znosimské brány revitalizace slepého ramene na Zlatém potoce u Vitějovic, cca 100 m

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže
 • Říčanský potok - lokalita Na Vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace
  Povodí Vltavy, státní podnik
  5 mil. Kč

  x

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektová dokumentace
 • Zpracování DUR a DSP na obnovu Košáteckého potoka
  Povodí Vltavy, státní podnik
  4  mil. Kč

  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí í o umístění stavby a k žádosti o stavební povolení. Stavba zahrnovala obnovu zahrnutého koryta Košáteckého potoka. Jedná se o občasný tok, který funguje pouze během vyšších srážkách.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže
 • Turow - kompenzační opatření V+K SP SVS
  Severočeská vodárenská společnost a.s.
  neuvedeny

  Vypracování strategické studie proveditelnosti, která řeší problematiku dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na vodohospodářskou infrastrukturu ve správě SVS, a.s. Závěry a doporučení ze studie poslouží objednateli při rozhodování o potřebě provedení vhodných opatření pro zachování spolehlivé dodávky pitné vody a bezpečnou likvidaci odpadních vod.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Bawanur Irrigation Project (návrh závlahového systému v Iráku)
  High Committee for Relief of Garmian
  neuvedeny

  Předmětem projektu pro stavební povolení je návrh závlahového systému na zájmovém území, které se nachází v severovýchodní části Iráku v Kurdistánu regionu Garmian mezi městy Bawanur, Kalar a Sarqala. Zdrojem vody pro závlahový systém bude nádrž Bawanur, která bude vystavěna na řece Sirwan nedaleko od města Bawanur. Odtud je voda čerpána z jímacího objektu do vodojemu a dále rozváděna systémem hlavních zavlažovacích kanálů a potrubí po celé oblasti na pole vhodná pro zavlažování. Hydraulické posouzení závlahového systému je řešeno pomocí matematického modelování hydrauliky otevřených koryt a trubních systémů.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
 • Komplexní pozemkové úpravy Klatovy - Luby
  Ministerstvo zemědělství ČR
  neuvedeny

  Zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních území Klatovy a Luby. Smlouva o sdružení s Agroprojekcí Litomyšl, pracoviště Vysoké Mýto.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Komplexní pozemkové úpravy
 • Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrohrad
  Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Louny
  neuvedeny

  Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrohrad, vyvolané stavbou křižovatky 1/27 na rychl. komunikaci R16.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Komplexní pozemkové úpravy
 • Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe.
  Povodí Labe s.p.
  neuvedeny

  I.etapa zajištění shromáždění a zpracování vstupních dat II.etapa hydraulické výpočty,III.etapa - mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik.Výstupem mapy jsou mapy záplavových území,hloubky,rychlosti,povodňová ohrožení a rizikapovoňová.Postupováno dle metodiky VÚV PRaha.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány
 • Odkanalizování Koterova
  Statutární město Plzeň
  neuvedeny

  DUR, DSP, DPS

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Kanalizace a ČOV
 • Vodní dílo Landštejn - studie na rekonstrukci VD a posouzení bezpečnosti díla za povodní
  Povodí Moravy s.p.
  neuvedeny

  Posouzení vodního díla na převedení KPV2000 a KPV10 000, variantní návrh rekonstrukce těsnění návodního líce, variantní návrh zajištění náhradního zdroje po dobu rekonstrukce a napouštění (plnění) VD (nádrže), související stavební zásahy na VD – oprava těsnící clony, opevnění regulace v podhrází apod., průzkumné a geodetické práce.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Vodní toky a nádrže
 • Skupinový vodovod SV Příbram – úpravny vody – technicko-ekonomická studie
  objednatel Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
  neuvedeny

  Zpracování technicko-ekonomické studie „Skupinový vodovod Příbram – úpravny vody“. Jedná se o materiál, který bude řešit situaci týkající se tří úpraven vod ve skupinovém vodovodu Příbram. Na základě všech dostupných informací bude navržena rekonstrukce stávajících úpraven vod (ÚV Hvězdička, ÚV Hatě).

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Zásobování vodou
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001