[popis této služby] [tisk]

REFERENCE

VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

Název zakázky Klient Investiční
náklady
Suchá nádrž Dubnice-Ještědský potok Povodí Ohře s.p. 273 mil. Kč

Jedná se o návrh suché nádrže Dubnice na Ještědském potoce v ř.km. 3,0. Hráz je navržena jako zemní sypaná homogenní. Retenční objem 2,696 mil. m3. Kóta koruny 332,5 m n.m. Hráz je navržena pro transformaci povodňových průtoků až do výše Q100. Dokumentace pro územní rozhodnutí.

Výpis poskytnutých služeb : 
Vodní toky a nádrže
Tábor -PPO a revitalizace nábřeží Lužnice Město Tábor 126 mil. Kč

Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu Lužnice v úseku 40,25-41,3km byla zaměřena na oživení břehu odstraněním stávajícího opevnění, zmírnění příčného sklonu břehů odtěžením přebytečné zeminy a vybudováním pří břehové pěšiny. K zajištění stability stávajícího terénu byla realizována statická stěna s protipovodňovou funkcí pro návrhový průtok.Stěna tvořena z pilot,želbet.zdi s kamenným obkladem.Součástí PPO je i opatření na kanalizační síti města.Práce VRV a.s.- studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení,výběr zhotovitele a realizace stavby,autorský dozor.Digitální povodňový plán, inženýrská činnost, koordinátor BOZP.

Výpis poskytnutých služeb : 
Inženýring | 
Správce stavby, TDI | 
Koordinátor BOZP | 
Vodní toky a nádrže
Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi, studie proveditelnosti Povodí Ohře s.p. 100 mil. Kč

Navržení řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na Ploučnici, Panenském potoce, Šporce, Robečském potoce, Svitavce a na dalších vybraných vodních tocích v povodí Ploučnice. Každé opatření je posuzováno z hlediska protipovodňového efektu, vlastnických vztahů, investičních nákladů, vlivu na životní prostředí atd. Výstupem studie je soustava opatření, které mají požadovaný protipovodňový afekt a zároveň splňují požadavky na ochranu přírody, vlastníků atd.

Výpis poskytnutých služeb : 
Vodní toky a nádrže
Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Kořensko - DSP Ředitelství vodních cest ČR 55 mil. Kč

Zajištění plavebníchních hloubek ve zdrži VD Kořensko - prohrábky koryta, úprava lagun, návrh bočních břehových hrázek, úprava brodového přepraviště, návrh plavebního značení.

Výpis poskytnutých služeb : 
Vodní toky a nádrže
PPO Benátky nad Jizerou - DUR Město Benátky nad Jizerou 50 mil. Kč

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Benátkách nad Jizerou. Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí DUR na základě projednané a schválené Studie proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120. Je řešena protipovodňová ochrana města Benátky nad Jizerou.

Výpis poskytnutých služeb : 
Vodní toky a nádrže
PPO Tábor - DUR Město Tábor 49 mil. Kč

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Táboře. Předmětem zakázky bylo vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o zařazení do programu Mze ČR 129 120 „Podpora před povodněmi II“.

Výpis poskytnutých služeb : 
Dotace, finanční analýzy | 
Vodní toky a nádrže
Revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech Město Rokycany 32 mil. Kč

Revitalizace intravilánového toku spolu s architektonickým řešení povodňového parku, včetně mobiliáře.Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby.Žádost o zajištění dotace.Inženýrská činnost při přípravě stavby.Výkon autorského dozoru při realizaci.

Výpis poskytnutých služeb : 
Inženýring | 
Dotace, finanční analýzy | 
Vodní toky a nádrže
Revitalizační úprava Rokytky v Nedvězí Hlavní město Praha 15 mil. Kč

Revitalizace Rokytky s ohledem na PPO, přeložka sítí, odstranění starého mostu a realizován nový most.Zpracování studie,hydraulického posouzení , dokumentace pro územní rozhodnutí,stavební povolení, provádění stavby.Výkon autorského a technického dozoru a koordinátora stavby při realizaci.

Výpis poskytnutých služeb : 
Inženýring | 
Správce stavby, TDI | 
Koordinátor BOZP | 
Vodní toky a nádrže | 
Matematické modelování
DSP - Opatření ke zlepšení morfologie vodních toků a zprůchodnění migračních bariér v povodí Vltavy Povodí Vltavy, státní podnik 10 mil. Kč

Zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu 2 rybích přechodů na Blanice ve Vlašimi a revitalizaci slepeho ramene na Zlatém potoce u Vitějovic. Akce zahrnovala výstavbu rybích přechodů přírodě blízského typu na Blanici ve Vlašimi - u Kamenného mostu - u Znosimské brány revitalizace slepého ramene na Zlatém potoce u Vitějovic, cca 100 m

Výpis poskytnutých služeb : 
Vodní toky a nádrže
Zpracování DUR a DSP na obnovu Košáteckého potoka Povodí Vltavy, státní podnik 4 mil. Kč

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí í o umístění stavby a k žádosti o stavební povolení. Stavba zahrnovala obnovu zahrnutého koryta Košáteckého potoka. Jedná se o občasný tok, který funguje pouze během vyšších srážkách.

Výpis poskytnutých služeb : 
Vodní toky a nádrže
Vodní dílo Landštejn - studie na rekonstrukci VD a posouzení bezpečnosti díla za povodní Povodí Moravy s.p. neuvedeny

Posouzení vodního díla na převedení KPV2000 a KPV10 000, variantní návrh rekonstrukce těsnění návodního líce, variantní návrh zajištění náhradního zdroje po dobu rekonstrukce a napouštění (plnění) VD (nádrže), související stavební zásahy na VD – oprava těsnící clony, opevnění regulace v podhrází apod., průzkumné a geodetické práce.

Výpis poskytnutých služeb : 
Vodní toky a nádrže
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930