[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

 

Oddělení říčních systémů projekční skupiny VRV a.s. se zaměřuje na návrhy hydrotechnických staveb ve všech stupních projektové dokumentace (studie, investiční záměr, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a realizační dokumentace.

Součástí návrhů jsou samozřejmě veškeré související průzkumné práce včetně inženýrsko-geologického průzkumu, geodetického zaměření apod.

 

ricni-systemy_570

 

Mezi naše významné klienty dlouhodobě patří státní podniky Povodí a správci drobných vodních toků, Pozemkové úřady, státní instituce zabývající se ochranou přírody, města a obce.

 

Nabízíme zpracování následujících projektů:

 

 • návrhy protipovodňových opatření
 • úpravy toků a návrhy vodohospodářských objektů
 • revitalizace toků a přírodě blízká protipovodňová opatření
 • úpravy jezů, odstranění migračních překážek - rybí přechody
 • aplikace hydrologických a hydraulických modelů
  • studie odtokových poměrů – stanovení záplavových území
  • mapy povodňových rizik a povodňového nebezpečí
  • hydraulické posouzení
  • srážko-odtokové modely
  • stanovení parametrů zvláštní povodně na vodních dílech
 • vyhotovení manipulačních a provozních řádů
 • návrhy malých vodních nádrží a suchých nádrží
 • odbahnění rybníků
 • revize a stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
 • návrhy protierozních opatření
 • návrhy a tvorba vodohospodářských vrstev GIS
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930