Úvod Aktuality

Úpravna vody Vlastislav byla uvedena do provozu v roce 1976. Úpravna vody Vlastislav je součástí vodovodu Třebívlice – Lovosice postaveného v polovině 70 let dvacátého století. Upravuje surovou vodu z podzemních zdrojů v okolí Vlastislavi (cca 7 km západně od Lovosic). Rozhodující objem upravené vody je řadem „A“ gravitačně dodáván do vodojemu Třebenice, ze kterého je voda dodávána do spotřebiště a může být gravitačně předávána do vodojemů Čížkovice Nový a přes něj dále do vodojemu Sulejovice, z něhož mohou být zásobovány Lovosice. Malé objemy vody (méně než 1 l/s) jsou z úpravny vody Vlastislav čerpány do vodojemů Skalka a Lipá, z nichž jsou přímo zásobována drobná spotřebiště.
 
V těsné blízkosti úpravny vody Vlastislav se nachází zdroj Kaple, ve kterém voda vyvěrá z podzemí. Voda z tohoto zdroje je dezinfikována (dávkování chlornanu sodného) v šachtě v blízkosti Kaple a odváděna do ČS u kalových lagun, ze které je čerpána na UV a následně po úpravě společně s upravenou vodou z vrtů do vodojemu Třebenice.
 
Principem úpravy byla a je oxidace rozpustných sloučenin železa a manganu a separace vzniklých nerozpustných sloučenin na pískových filtrech. Uvedený princip technologie úpravy vody se rekonstrukcí nezměnil. Kvůli zachyceným vyšším koncentracím síranů a výjimečně i dusičnanů dochází ke smísení vody z vrtů s vodou ze zdroje Kaple. Prostorová a hydraulická rezerva pro budoucí možné umístění technologie k odstraňování těchto látek je zajištěna (GAU filtry).
 
Vzhledem ke špatnému stavu stavebních konstrukcí byly provedeny rozsáhlé úpravy budovy, zahrnující rekonstrukci samotné budovy úpravny vody s významnou redukcí jejího objemu, výstavbu nového převážně podzemního objektu čerpací stanice, rekonstrukci kalových lagun a rekonstrukci a dostavbu trubních propojů. Součástí projektu byla jak stavební, tak technologická část rekonstrukce. Princip technologie odželezování a odmanganování podzemní vody oxidací s následnou jednostupňovou separací na pískových filtrech zůstal zachován, veškerá zařízení strojně-technologická a převážná většina elektrotechnologie a systém řízení technologického procesu jsou nové. Nově je součástí technologie také recyklace, kdy část vody z praní filtrů se vrací do surové vody a následně prochází celým procesem úpravy.
 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zde zajišťoval inženýrskou činnost - projednání stavby ve stavebním řízení, v průběhu realizace pak technický dozor a výkon funkce koordinátora stavby. Dále bylo zajištění užívání stavby a administrace po dobu zkušebního provozu.
 
✔️ Výkon ÚV po rekonstrukci: maximální 40 l/s, z důvodu nedostatku surové vody max. 30 l/s.
✔️ Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. listopadu 2018 a dokončena předáním a převzetím dne 24. 5. 2021.
✔️ Dne 27. 8. 2021 byl vydán kolaudační souhlas a následně na to probíhá roční smluvní zkušební provoz do 24. 5. 2022.
✔️ Celkové náklady stavby 77,9 mil. Kč.
 
ÚV Vlastislav_filtrace
 
ÚV Vlastislav_strojovna (2)
 
ÚV Vlastislav_strojovna
 
ÚV Vlastislav_objekt ÚV (2)
 
ÚV Vlastislav_objekt ÚV
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001