Úvod Aktuality

O soutěži

Do soutěže se mohly přihlásit vodohospodářské stavby dokončené v roce 2023 ve dvou kategoriích, a to:

  • Kategorie I – stavby oboru vodovodů a kanalizací
  • Kategorie II. – stavby v oboru vodních toků

V každé této kategorii se samostatně hodnotily stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč.  

 

O vítězné stavbě

VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Investor: Hlavní město Praha

Projektant: Sweco a.s.

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

 

Na vítězné stavbě jsme působili jako technický dozor. Cenu převzal ředitel divize 01 Ing. Ondřej Pytl.

 

DSC_0870

 

DSC_0866

 

Cíl projektu

 

Vodní dílo Hostivař bylo zbudováno v letech 1959 až 1963. Nádrž má plochu 34,9 hektaru a maximální hloubku 12 metrů. Primárním účelem bylo zajištění rekreace občanů hl. m. Prahy. Dalšími účely jsou zmírnění průchodu velkých vod a sportovní rybaření. Správcem vodního díla jsou Lesy hl. m. Prahy.

Hlavním cílem projektu „Vodní dílo Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu“ je zkapacitnění bezpečnostního přelivu VD Hostivař, aby vyhovoval platným bezpečnostním standardům, které vyžaduje vyhláška 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a norma ČSN 75 2935 (Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních). Podle těchto závazných předpisů musí vodní dílo Hostivař bezpečně převést kontrolní povodňovou vlnu s dobou opakování 10 000 let.

Původní kapacita výpustných a přelivných zařízení byla pouze 78 m3/s, přičemž povodňový průtok s dobou opakování 100 let je 60,3 m3/s. Při povodni 2013 byl maximální přítok do nádrže byl 84 m3/s a maximální odtok m3/s z nádrže byl 74 m3/s a kapacita výpustných a přelivných zařízení byla téměř vyčerpána.

Vodní dílo po dokončení stavby má celkovou kapacitu výpustných a přelivných zařízení 175 m3/s, tedy více než dvojnásobnou a díky bezpečnostnímu přelivu s dvěma úrovněmi přelivné hrany bylo dosaženo i zvýšení retenční schopnosti vodního díla při povodňových průtocích s dobou opakování 20 let.

Projektová příprava byla zahájena v roce 2014 studií možných variant řešení zajištění bezpečnosti hráze, ze které vzešlo řešení bočního přelivu jako nejvhodnější. Další projektové stupně postupně navazovaly, kdy bylo zejména důležité po zkušenostech z povodní 2013 přesvědčit dotčené obyvatele, že výstavba nového bezpečnostního přelivu je pro zvýšení jejich bezpečnosti, a nikoli zhoršení situace při povodňových průtocích způsobené rychlejším nástupem povodně. Územní rozhodnutí tak bylo vydáno až v roce 2017.

 

VCCS_VD-Hostivař_23102023 (20 of 33)

 

Popis projektu

V rámci stavby byl proveden soubor objektů nového bezpečnostní přelivu, skluzu, vývaru, odpadního koryta a objektu brodu v pravém zavázání a rekonstrukce koruny hráze včetně nového vlnolamu a přemostění skluzu, související činnosti zahrnující terénní úpravy rekonstrukce komunikace a úpravy zařízení TBD.

Dostatečná kapacita nového přelivu byla ověřena na fyzikálním modelu v měřítku 1:20 ve vodohospodářské laboratoři Fakulty stavební ČVUT v Praze, kdy bylo zároveň prověřeno bezpečné odvedení vody při povodních na přilehlém skluzu a tlumení kinetické energie ve stávajícím vývaru, do kterého je zaústěn odpad od stávajícího a nového bezpečnostního přelivu.

Stavba probíhala od června 2021 do června 2023. Během provádění zemních prací byly souběžně realizovány práce speciálního zakládání. Ve stavební jámě bezpečnostního přelivu byly stěny zajišťovány kombinací železobetonových trámů s dočasnými 4pramencovými kotvami, stříkaným betonem vyztuženým kari sítěmi a hřebíky délky 5,0m. Ochrana stavební jámy proti vodě byla zajištěna štětovnicovou jímkou. V místech přechodu přes těleso hráze byla vybudována protipovodňová zátka délky 10 m, vodotěsnost byla zajištěna dvojitou tryskovou injektáží v kombinaci s HE-B profily a dále byl realizován rozpěrný rám. Pro zajištění bezpečnosti vodního díla během provádění rozpěrného rámu, byl prováděn každodenní monitoring, který zahrnoval geodetické sledování. Stěny dalších objektů byly zajištěny kombinací HE-B profilů, výdřevou, stříkanými betony a hřebíky, železobetonovými převážkami s dočasnými kotvami, vodotěsnost byla v místě zátky byla zajištěna a později rozpěrného dámu byla zajištěna tryskovou injektáží.

V průběhu výstavby proběhla i menší povodňová událost, kdy v červnu 2022 došlo k zaplavení stavební jámy přelivu. Při povodni nedošlo ani k poškození hráze, ani nově budovaných konstrukcí, pouze došlo ke zdržení stavby.

Bezpečnostní přeliv je tvořen 7 dilatačními bloky s podélným sklonem 4,5 %, maximální šířka spadiště je 7,0 m. Přelivná hrana je z důvodu zajištění dostatečné kapacity přelivu a zároveň zajištění zvýšení retenční funkce nádrže provedena ve dvou úrovních. Samotná přelivná hrana je provedena ze žulového kamene se zaoblenou hranou. Celková délka přelivné hrany je 63,0 m.

Skluz je tvořen 4 dilatačními bloky, je kaskádovitý a obsahuje 4 stupně. Poslední stupeň je zešikmený (sklon 91%) z důvodu lepšího využití vývaru a tím i lepšího tlumení kinetické energie proudící vody. Trasa skluzu obsahuje směrový oblouk o poloměru 60 m, mezi bloky 9 až 11 se rozšiřuje z šířky 7,0 m na 9,0 m. V místech bloku 8 byla přerušena a odbourána stávající zavazovací betonová ostruha návodního těsnění hráze. V místě ostruhy a následně v pravém zavázání byla provedena injekční clona tvořena vrty délky 35 m.

Vývar je tvořen dvěma dilatačními bloky o celkové délce 19,0 m, hloubce 3,1 m a šířce 9,1 m. Vzhledem ke geologickým podmínkám bylo nutno v těchto místech přistoupit k trhacím pracím.

Odpadní koryto je tvořeno čtyřmi dilatačními bloky o celkové délce 30,2 m a šířce 9,0 m a s podélným sklonem 0,5 %.

Objekt brodu v rámci areálu VD Hostivař je železobetonová konstrukce tvaru L. Je tvořena dvěma dilatačními bloky o šířce 3,0 m a s podélným sklonem 9,1 % směrem k odpadnímu korytu.

Vlnolam nacházející se na koruně hráze je železobetonová konstrukce tvořena šestnácti dilatačními bloky o celkové délce 96 m.

V rámci přeložek inženýrských síti pod vodním dílem byly odstraněny a přeloženy šachty, které byly v kolizi s navrhovanou konstrukcí. V průběhu realizace se po kamerových zkouškách patního drénu došlo k závěru, že je nutné vybudovat nový. Nový patní drén byl realizován drenážním potrubím DN 200, je tvořen dvěma větvemi o délkách 26 m a 28 m, s podélným sklonem 2 % a novými šachtami.

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001