Úvod Aktuality

Stavba byla zahájena v říjnu 2020 postupným vypouštěním rybníka, byl proveden odlov ryb, transfer vzácné škeble rybniční a likvidace raka pruhovaného, který je přenašečem tzv. račího moru. Původní přelivy na bohutínské a kozičínské straně hráze byly zrušeny, stejně jako původní odtokový objekt. Po dobu výstavby byly vody přitékající do rybníka odváděny provizorním obtokem přes zrušený kozičínský přeliv.
 
Původní přelivy byly nahrazeny novým bezpečnostním přelivem, který se skládá ze spadiště, skluzu a vývaru. Objekt je řešen jako železobetonový monolit, přelivná hrana o délce 38,5 metru je obložena opracovanými žulovými bloky. Na vývar navazuje nově vybudované opevněné koryto odtoku. Hráz byla v přerušených místech dosypána, koruna hráze byla vyrovnána na novou úroveň, návodní líce hráze byl pro snížení sklonu dosypán a opevněn kamennou rovnaninou. Součástí díla je i vybudování sdruženého objektu pro zajištění gravitačního odběru průmyslové vody a zajištění minimálního zůstatkového průtoku vody tělesem rybníka do říčky Litavky. Dále byl vybudován most přes vývar pod hrází, lávka přes objekt skluzu v koruně hráze a lávka k požeráku. Pro bezpečný pohyb osob po hrázi byly doplněny zámečnické prvky, osvětlení a kamerový systém.
 
Vzhledem ke komplikovanému zakládání bezpečnostního přelivu vlivem neúnosného podloží se stavba dostala do cca 3 měsíčního zpoždění. Další posun termínu byl vyvolán závislostí zpracování jílu pro dosypání hráze na klimatických podmínkách. Stavba byla dokončena a předána objednateli dne 29.7.2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001