Úvod Aktuality

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.

Termín:
Čtvrtek 21. 10. 2021, 9:00 - 16:00

Místo konání:
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

 
Témata semináře:
  • Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí a plnění cílů Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.
  • Možnosti harmonizace provozu MVE s cíli Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Greening.
  • Zajímavé příklady řešení průchodnosti migračních překážek z praxe z ČR i zahraničí.
  • Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření.
  • Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb.
  • Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy.
  • Rybí přechody na velkých tocích, co komplikuje jejich realizaci.

 

Sledujte web semináře

 

Upozorňujeme, že účastníci budou povinni řídit se aktuálně platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením COVID-19. Bude-li v době konání konference vyžadováno dokladování bezinfekčnosti, bude nutné příslušný doklad předložit u prezence vstupu do místa konání konference.
O aktuálních opatřeních a dalších podrobnostech podmínek účasti budou přihlášení účastníci včas informováni prostřednictvím webových stránek konference.

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001