Úvod Aktuality

 

Stavby „Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy – Zbraslav“ a „ČOV Dubenec – intenzifikace“ získaly ocenění Vodohospodářská stavba roku.

 

Na základě doporučení hodnotící komise a následném projednání v představenstvu Svazu vodního hospodářství ČR, byly vyhodnoceny stavby Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy – Zbraslav a ČOV Dubenec – intenzifikace jako Vodohospodářské stavby roku 2010.

 

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťovala u obou akcí inženýring.

 

Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy – Zbraslav získala ocenění v kategorii II – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách, podkategorii stavby o investičních nákladech nad 50 mil. Kč.

 

foto_stavba-roku-2010_570

 

Stavba zajišťuje protipovodňovou ochranu obyvatel Městské části Praha – Zbraslav na levém břehu Vltavy. Linie protipovodňové zdi se táhne ulicí K Přehradám v úseku od kamenolomu až k bývalému slepému rameni Berounky (Krňáku). Protipovodňové opatření je tvořeno pevnou prefabrikovanou podzemní protipovodňovou stěnou v celkové délce 2,5 km, vytaženou v nadzemní části až do výšky více než 3 metry nad terén. V některých úsecích je železobetonová podzemní stěna doplněná o tlakové či tahové mikropiloty. V místech průchodů a průjezdů je nadzemní část zdi přerušena a v případě povodňového stavu doplněna mobilním hrazením. Stupeň protipovodňové ochrany je na úrovni hladiny Q100 + 30 cm.

 

V pohledově exponovaných úsecích nadzemních částí železobetonové stěny byla provedena architektonická ztvárnění. Jedná se např. o kamenné obložení protipovodňové stěny, obklady dřevem na vzdušné straně a osázení popínavými rostlinami. Protipovodňová zeď slouží zároveň jako protihluková ochrana

 

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťovala při přípravě stavby inženýrskou činnost za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Během realizace potom technický dozor investora a činnost koordinátora BOZP.

 

Investorem stavby je Magistrát hl. města Prahy – odbor městského investora, projektantem Pöyry Environment, a. s., stavebními zhotoviteli Subterra a. s. a Sdružení Zbraslav – SMP CZ, a.s. – PSVS, a.s.

 

 

ČOV Dubenec – intenzifikace získala ocenění v kategorii I – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, podkategorii stavby o investičních nákladech pod 50 mil. Kč.

 

foto_stavba-roku-2010-1_570

 

Účelem stavby byla intenzifikace a rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV na úroveň nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod (BAT), která zajistí splnění limitů na vypouštění odpadních vod do recipientu. Kapacita ČOV po intenzifikaci je 3000 EO.

 

ČOV je vybavena systémem měření a regulace s přenosem hlavních dat na dispečink v Příbrami, kde je rovněž instalována kompletní vizualizace ČOV.

 

ČOV je vhodně začleněna do okolní přírody sadovými úpravami; ve vnitřním prostoru ČOV jsou vysázeny jehličnany, podél plotu jsou keře a listnaté stromy.

 

Progresivně je řešen technický návrh sdruženého objektu čištění odpadních vod. Část objektu určeného pro stabilizaci a odvodňování kalu je provedena vyzděnou konstrukcí. Část objektu, kde je situováno biologické čištění, je provedena jako dřevostavba s celkovým zastřešením. Zastřešení všech nádrží má příznivý vliv na okolí – omezuje únik aerosolu, snižuje hlučnost, prodlužuje životnost instalovaného zařízení apod. Spojením zděné části s dřevostavbou pod jednu střechu byl vytvořen objekt, který není pro areály ČOV typický, je ale plně funkční a pro okolí přijatelnější. Kromě hrubých česlí, lapáku štěrku a dešťové zdrže jsou všechna zařízení umístěna ve sdruženém objektu.

 

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťovala výběrové řízení na stavebního zhotovitele, během realizace stavby inženýrskou činnost a technický dozor investora.

 

Investorem stavby je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, projektantem společnost CENTROPROJEKT a.s., stavebním zhotovitelem VHS PLUS, Vodohospodářské stavby s.r.o.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001