Úvod Aktuality

ZVÝŠENÍ RETENČNÍ FUNKCE VODNÍHO DÍLA LABSKÁ

 

 

Název: VD Labská – zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém kanále

Investor: Povodí Labe, státní podnik

TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zhotovitel: Sdružení VD Labská (SMP CZ a.s. a Labská, strojní a stavební s.r.o.)

Projektant: HG Partner s.r.o.

Doba realizace: březen 2017–listopad 2019

 

 

Realizovaná rekonstrukce spodních výpustí v obtokovém tunelu vodního díla Labská spočívá v nahrazení pěti původních výpustí DN 1100 délky cca 10 m dvěma kapacitními výpustěmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800 s novými regulačními uzávěry, které odpovídají požadavkům platných norem a vyhlášek a umožní spolehlivé převádění od průtoků minimálních do průtoků povodňových. Výroba nových technologických prvků proběhla mimo staveniště a jejich montáž probíhala postupně s prováděním přípravných stavebních pracích. Práce byly zahájeny složitou instalací ocelových nátokových trubních profilů na návodní straně obtokového tunelu. Instalaci provedli potápěči pod vodou v hloubce 20 m a následovalo provedení podvodní betonáže návodních bloků (návodních předzátek), do kterých byly nátokové profily zabudovány. Instalované nátoky byly po celou dobu stavby zatěsněny a veškeré bourací práce, demontáže a nové instalace v obtokovém tunelu probíhaly pod jejich ochranou.

Původní stav obtokového tunelu Původních 5 spodních výpustí DN 1100

 

 

Po komplikovaném provedení projektovaného zkapacitnění obtokového tunelu a vybourání původních výpustí směrem k návodní straně hornickým způsobem, bylo instalováno a zabudováno nové potrubí spodních výpustí včetně instalace nových regulačních uzávěrů. Na časový průběh a realizaci prací prováděných hornickým způsobem včetně následného ekonomického dopadu měla zásadní vliv neočekávaně velká tvrdost zastiženého skalního prostředí a vyžádala si projektovou změnu realizovaných podpůrných konstrukcí v obtokovém tunelu.

 

Nová strojovna uzávěrů DN 2000 a DN 800 před dokončením

 

Součástí technologie spodních výpustí je navazující nové vystrojení přístupové šachty hluboké 25 m umožňující bezpečný přístup pro obsluhu vodního díla do strojovny uzávěrů z domku hrázného včetně provedení nové elektroinstalace, ventilace, nového potrubí limnigrafu a napojení ovládání zařízení do nového řídícího systému vodního díla. Po dokončení instalace nové technologie se strojovna uzávěrů spodních výpustí v obtokovém tunelu uzavřela provedením nové železobetonové povodní stěny (zátky) s instalovanými segmentovými uzávěry regulujícími výtok ze spodních výpustí.

 

Nové regulační segmenty na výtoku spodních výpustí

 

Na konstrukci povodní zátky navázala realizace odtokových betonových konstrukcí (vývar a dno) v celé délce odtokového tunelu až k výtokovému portálu v podhrází. Součástí rekonstrukce spodních výpustí je i řešení nových česlí na vtokovém objektu (portálu) obtokového tunelu na návodní straně hráze.

Z důvodu zajištění dostatečné kapacity stávajících bezpečnostních přelivů je v rámci rekonstrukce vodního díla realizováno zajištění jejich ochrany před vniknutím splavenin, které může mít za následek snižováním jejich kapacity případným ucpáním naplaveninami. Na výtoku z obtokového tunelu v podhrází je součástí realizované rekonstrukce oprava kamenných břehových zdí s ohledem na prováděné úpravy zkapacitnění spodních výpustí na vodním díle.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001